Факултетът по дентална медицина е част от Медицинския университет в София, който е автономно държавно висше училище със статут на юридическо лице. Предмет на дейност на факултетът е:

  • подготовка на кадри с висше образование по дентална медицина – „магистър”
  • подготовка на докторанти за придобиване на образователна и научна степен „доктор";
  • следдипломно обучение на лекари по дентална медицина по основни специалности в областта на денталната медицина;
  • провеждане на научни изследвания в областта на денталната медицина с фундаментален и приложен характер;
  • осъществяване на консултативна и експертна дейност;
  • международна дейност в областта на образованието и науката;
  • административна, социална, издателска, информационна и други дейности.

Предметът на дейност на ФДМ, МУ- София се осъществява при спазване разпоредбите на действащите в страната закони и подзаконови нормативни актове в областта на образованието, науката и здравеопазването, в сътрудничество с МОН, МЗ, БАН, НАОА, НАЦИД, държавни и общински органи, други висши училища, специални учебни здравни заведения в страната и чужбина, научни, стопански, обществени, благотворителни организации, съюзи и др.

 

 

Органите за управление на Факултет по Дентална медицина са:

  • общо събрание на факултета (ОСФ);
  • факултетен съвет;
  • декан.