Обявени конкурси

 

Медицинският университет - София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

 

Конкурс за Доцент - 2 места - Катедра "Консервативно зъболечение" - решение на АС от 29.06.2021 г. и публикуван в ДВ бр. 75 от 10.09.2021 г.

 

Конкурс за Главен асистент - 1 място - Катедра "Консервативно зъболечение" - решение на АС от 29.06.2021 г. и публикуван в ДВ бр. 75 от 10.09.2021 г.