Обявени конкурси

 

Медицинският университет - София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

Конкурс за Професор - 1 място - Катедра "Детска дентална медицина" - решение на АС от 16.12.2021 г. и публикуван в ДВ бр. 32 от 26.04.2022 г.

Конкурс за Главен асистент - 1 място - катедра "Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия" - решение на АС от 27-28.01.2022 г. и публикуван в ДВ бр. 32 от 26.04.2022 г.

Конкурс за Главен асистент - 1 място - катедра "Образна и орална диагностика" - решение на АС от 16.12.2021 г. и публикуван в ДВ бр. 31 от 19.04.2022 г.

КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. публикуван в ДВ бр. 15 от 22.02.2022 г.

Конкурс за Професор - 1 място - Катедра "Протетична дентална медицина" - решение на АС от 16.12.2021 г. и публикуван в ДВ бр. 12 от 11.02.2022 г.