Ортодонтия

 

Дисциплината "Ортодонтия" се изучава в VII, VIII, IX и X семестър.

Какви форми и методики на обучение се използват в курса: теоретично обучение – лекции, практическо обучение – упражнения, семинари, реферати, мултимедийни презентации, клинична дейност – работа с пациенти – изготвяне на ортодонтска диагноза, параклинични изследвания, съставяне на план на лечение, поставяне на лечебни апарати и контрол на лечението.

АНОТАЦИЯ НА КУРСА: 
Специалността “Ортодонтия” е раздел на денталната медицина, който се занимава с профилактика, диагностика и лечение на  деформациите и аномалиите на съзъбието, на лицевите структури и отклонения в техните функции. 
Бъдещите лекари по дентална медицина трябва да са обучени да разпознават норма от патология в лицевата област; особеностите в развитието на лицевата област по възраст, да могат да прогнозират изменения вследствие на неправилна функция. 
Учебната програма е разпределена на две части. Първите два семестъра от обучението са предклинични. В първия семестър (седми) студентите се запознават с основните диагностични методи, използвани в ортодонтията. Обучават се да разпознават неправилните функции в лицевата област, установяване и отстраняване на вредни навици. Обучават се на разчитане на специфичните за ортодонтията образни изследвания. В следващия семестър (осми) студентите изработват основни ортодонтски апарати. Вторите два семестъра (девети и десети) са клинични. Студентите приемат пациенти със зъбно-челюстни деформации, подходящи за техните умения. Изработват ортодонтски диагностични модели, правят биометричен и рентгенов анализ на зъбно-челюстната деформация; установяват наличните проблеми, правят прогноза на развитието на деформацията, планират етапите и сроковете на лечение, планират съответната апаратура. В хода на обучението си по ортодонтия в клиничната част студентите подготвят презентация по предварително зададена тема, която е част от най-важните аспекти на обучението им.

Цел на учебната програма е да обучи лекарите по дентална медицина да извършват:

●  профилактика на основните зъбно-челюстни деформации; 
● да са запознати с развитието на лицевата област от вътреутробното развитие до завършването на растежа на индивида;
● да познават основните диагностични методи в ортодонтията;
● да познават основните зъбно-челюстни деформации и тяхното развитие с възрастта;
● да познават основните методи за лечение в ортодонтията;
● да познават основните ортодонтски апарати.

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА:

да се обучат студентите да откриват най-ранните симптоми на неправилна функция в лицевата област, откриване на вредни навици, които биха довели до зъбно-челюстни деформации;
● да прилагат първична и вторична ортодонтска профилактика;
● да познават нормата в ортодонтията и да различават временните отклонения, които могат да се самокоригират;
● да разпознават зъбно – алвеоларните и скелетните деформации, както и тяхното развитие с растежа и възрастта;
● да познават основните методи и средства за ортодонтско лечение;
● да са запознати с ролята на ортодонта в интердисциплинарното лечение.

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ: 
Текущ контрол: по време на семестъра студентът получава следните оценки – една на теоретично писмено изпитване – колоквиум; втора на писмено изпитване – семинар; трета – за цялостната практическа работа през семестъра – оформяне на ортодонтска документация, оформяне на ортодонтски модели, изработен ортодонтски анализ; изработване на ортодонтска апартура;

Практически изпит: в дисциплината „ортодонтия“ той има две части:

● първата е практически изпит по ортодонтия, който включва изготвянето на биометричен ортодонтски анализ на пациент и огъване на телен елемент;
● втората част е изпит по „Ортодонтска профилактика“.

Оценката от практическата работа е средно аритметично от общата оценка през семестъра и двата практически изпита.

Семестриален изпит: теоретичен изпит, който има писмена част и устна част в извън епидемична обстановка.

Тематична програма на дисциплината: профилактика, диагностика и лечение на зъбно-челюстните деформации.