Образна диагностика

 

Дисциплината "Образна диагностика" се изучава в VI и VII семестър.
Форми и методики на обучение, използвани в курса: лекции, практически упражнения, дискусии, мултимедийни презентации.

АНОТАЦИЯ НА КУРСА
Обучението по „Образна диагностика” дава възможност за получаване на теоретични  и практически знания по обща и специална (лицево-челюстна) рентгенова диагностика. Включва и раздел свързан с радиационна физика и радиационна защита.

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:
Усвояване на теоретични и практични знания за прилагане на различни образни методи и поставяне на рентгенова диагноза в клиничната практика.

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА: 

  • изучаване на методите на образната диагностика при различните нозологични единици;
  • изучаване на образната симптоматология на заболяванията на човешкото тяло, включително в лицево-челюстната област;
  • запознаване с основите на радиационната физика и лъчезащита.

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:
Текущ контрол по време на двата семестъра на обучение.
Колоквиум в края на VI семестър.
Семестриален изпит в края на VII семестър, който включва практична и теоретична част.