Доц. д-р Васил Господинов Свещаров, доктор

Зам. Декан по научно-изследователската дейност и следдипломно обучение, ФДМ, МУ - СОФИЯ

 

Трудов стаж:

 • От 2020г. – Зам. Декан по НИД и СДО, ФДМ, МУ – София;
 • От 2012г. – Доцент към Катедра по Орална и лицево-челюстна хирургия във Факултет по дентална медицина – София;
 • 2006-2012г. – Декан на Факултета по дентална медицина към МУ- Варна (2006-2010) и Ръководител на Катедра по Орална, лицево-челюстна хирургия, пародонтология и специална образна диагностика към МУ – Варна (2006-2012);
 • 1999-2006г. – главен асистент;
 • 1994-1999г. – старши асистент;
 • 1989-1994г. – асистент към Катедра по Хирургична стоматология и лицево-челюстна хирургия с пластика във Стоматологичен Факултет – София;
 • 1987-1989г. – ординатор в хирургично отделение на Районна стоматологична поликлиника - Търговище.

 

Образование и обучение:

 • 2005г. - Трета специалност по Обща дентална медицина /Обща стоматология/;
 • 2005г. - FACULTY MEMBER на АО по кранио-максило-фациална хирургия;
 • 2004г. - Втора специалност по Лицево-челюстна хирургия;
 • 1996г. - 5 месечен групов курс за обучение по клинична стоматология и индивидуален курс в Първа катедра по орална и лицево-челюстна хирургия във Faculty of Dentistry, Kyushu University, Япония;
 • 1991г. - Първа специалност по Хирургична стоматология /Орална хирургия/;
 • 1987г. - Висше образование по „Стоматология” в Стоматологичен Факултет – София.

Научна степен: Доктор, 2001г.

Академични звания и длъжности:

 • От 2020г. – Зам. Декан по НИД и СДО, ФДМ, МУ – София;
 • 2006-2012г. – Първи Декан на Факултета по дентална медицина към МУ- Варна и Ръководител на Катедра по Орална, лицево-челюстна хирургия, пародонтология и специална образна диагностика, член на Академичния съвет на МУ-Варна и Председател на Факултетния съвет на ФДМ-Варна;
 • От 2005г. – член на Факултетния съвет на ФДМ - София;
 • 2005г. – хабилитиран от ВАК за научното звание „ДОЦЕНТ“;
 • 1989-2005г. – асистент, старши асистент, главен асистент.

Други административни и обществени позиции:

 • От 2015г. - Национален консултант по ОРАЛНА ХИРУРГИЯ;
 • 2006-2008 и 2008-2010г. - Councilor за България в EACMFS (European Association for Cranio and Maxillofacial Surgery, два мандата);
 • 2016-2018; 2018-2020г.- Член на Управителния съвет на Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България, два мандата;
 • От 2005г. - Faculty member на АО (Association for study of internal fixation);
 • 2006-2009г. - Член на Специализирания научен съвет по стоматология и ЛЧХ при ВАК;
 • От 2010г. - Експерт на НАОА към Постоянната комисия по здравеопазване и спорт по професионално направление 7.2 Стоматология (Дентална медицина) – Председател и член на експертни групи;
 • Председател на Контролната Комисия на Столична Районна Колегия на Български Зъболекарски Съюз – два мандата;
 • Зам. Председател на Управителния съвет на Столична Районна Колегия на Български Зъболекарски Съюз – два мандата;
 • 1998-2002г. - Зам. Председател на JICA Alumni Association (Japan International Cooperation Agency) – два мандата.

Научна дейност и научни трудове:

 • Автор и съавтор на 55 научни публикации в международни и български издания, вкл. 9 реферирани в Scopus, вкл. в издания с импакт фактор по Thompson Reuters 6.25;
 • Отговорен редактор на 1 учебно помагало на английски език по специалността;
 • Съавтор в 3 учебни помагала на английски език по специалността;
 • Съавтор в 1 учебник по лицево-челюстна и орална хирургия;
 • Съавтор в 2 монографии по орална и лицево-челюстна хирургия;
 • Председател на 6 сесии на международни научни конгреси, участник в 47 международни и български научни форума;
 • Член на 6 редколегии на международни и български научни издания –Journal of the Black Sea Countries Network of Dental Faculties, Scripta Scientifica Medica,  Scripta Scientifica Medica Dentaria, Dental review, Проблеми на денталната медицина, Съвременна стоматология;
 • Цитирания – 38, в България – 19; в чужбина – 19, в Scopus - 9, h-index - 2.

Отличия:

 • 2006г. - Почетен плакет на Българската асоциация по орална имплантология по случай основаването на асоциацията и избирането му за почетен член на БАОИ;
 • 2010г. - Почетен диплом и почетен знак на Медицински университет – Варна за заслуги при създаването, развитието и издигане на академичния авторитет на Факултета по дентална медицина;
 • 2011г. - Юбилеен плакет по случай 50 години Медицински университет – Варна за огромния му принос при създаването, развитието и утвърждаването на Факултета по дентална медицина;
 • 2016г. - Почетна грамота от Българската асоциация по орална имплантология по случай 10 годишнината от създаването на БАОИ.