Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, доктор, ДН

Зам. Декан по лечебно-диагностичната дейност, ФДМ, МУ – СОФИЯ

 

Трудов стаж:

 • 2020 г. и към настоящия момент - Заместник Декан по лечебно-диагностичната дейност, ФДМ, София;
 • 2017 г. – придобива научна степен „Доктор на науките” на тема „Значение на интерканиновото разстояние за стабилността на ортодонтското лечение”;
 • 2013 г. и към настоящия момент – Ръководител Катедра „Ортодонтия” – ФДМ – София;
 • 2015 г. и към настоящия момент –  Професор в Катедра „Ортодонтия” – ФДМ – София;
 • 2006 г. – 2015 г. –  Доцент в Катедра „Ортодонтия” – ФДМ – София;
 • 2005 г. - придобива специалност „Обща дентална медицина”;
 • 2003 г. – придобива образователна и научна степен „Доктор” на тема „Показания за лечение на отделната зъбна дъга в ранно смесено съзъбие”;
 • 1996 г. – специализира в Кралския Университет в Лиеж, Белгия;
 • 1995 г. - 2005 г. – Главен асистент в Катедра „Ортодонтия”;
 • 1992 г. - 1995 г. – Старши асистент в Катедра  „Ортодонтия”;
 • 1992 г. – придобива специалност „Ортодонтия”;
 • 1990 г. – придобива специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването”;
 • 1989 г. - 1992 г. – Асистент в Катедра „Ортопедична стоматология”, отделение „Ортодонтия”;
 • 1984 г. - 1989 г. – Научен сътрудник  III-та степен в Научно-организационна методична секция /сега катедра Обществено дентално здраве/;
 • 1983 г. - 1984 г. – Стоматолог във военно поделение 34810 в гр. Сливница;
 • 1983 – висше образование, МА-ВМИ-София, Стоматология.

Образование и обучение:

 • 2005 г. – придобива специалност „Обща дентална медицина”;
 • 1996 г. – специализира в Кралския Университет в Лиеж, Белгия;
 • 1992 г. – придобива  специалност „Ортодонтия”;
 • 1990 г. – придобива специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването”;
 • 1983 г. – висше образование, МА-ВМИ-София, Стоматология.

Научна степен:

 • 2017 г. – придобива научна степен „Доктор на науките” на тема „Значение на интерканиновото разстояние за стабилността на ортодонтското лечение”;
 • 2003 г. – придобива образователна и научна степен „Доктор” на тема „Показания за лечение на отделната зъбна дъга в ранно смесено съзъбие”;
 • 1984 г. – 1989 г. – Научен сътрудник  III-та степен в Научно-организационна методична секция /сега катедра Обществено дентално здраве/.

Академични звания и длъжности:

 • 2020 г. и към настоящия момент - Заместник Декан по лечебно-диагностичната дейност, ФДМ, София;
 • 2015 г. и към настоящия момент – Професор в Катедра „Ортодонтия” – ФДМ – София;
 • 2013 г. и към настоящия момент – Ръководител Катедра „Ортодонтия” – ФДМ – София;
 • 2006 г. - 2015 г. – Доцент в Катедра „Ортодонтия” – ФДМ – София;
 • 1995 г. - 2005 г. – Главен асистент в Катедра „Ортодонтия”;
 • 1992 г. - 1995 г. – Старши асистент в Катедра „Ортодонтия”;
 • 1989 г. - 1992 г. – Асистент в Катедра „Ортопедична стоматология”, отделение „Ортодонтия”.

Други административни и обществени позиции:

 • Експерт по Ортодонтия към МЗ на Република България;
 • Член на на Съвета за акредитиране на специалността „Ортодонтия” към Световната ортодонтска асоциация;
 • Член на Факултетния Съвет на Факултета по Дентална Медицина към Медицинския Университет – София;
 • Член на Комисия по „Атестиране на нехабилитирани преподаватели”;
 • Член на Комисия по „Оценяване и поддръжка на качеството на обучение на Академичния състав на Медицински университет – София”;
 • Член на Комисия по „Програмна акредитация на Медицински университет – София”;
 • Член на Комисия по „Атестиране на хабилитирани преподаватели”.

Научни дейности и трудове:

 • Главен редактор на списание „Ортодонтски преглед”;
 • Член на Редакционния съвет на списание „Дентална медицина”;
 • Член на Редакционната колегия на списание „Dental Magazine”;
 • Председател на Българското Ортодонтско Общество;
 • Член на Българското Научно Дружество по Дентална Медицина;
 • Член на Европейската Асоциация по Ортодонтия;
 • Член на Световната Федерация по Ортодонтия;
 • Член на Български Зъболекарски Съюз;
 • Член на Сдружение по лингвална техника;
 • Развита научна дейност с общ брой публикации и научни изяви  у нас и в чужбина , и цитирания  – 110 бр.;
 • Авторство и съавторство в монографии и учебници – 4 бр.;
 • Участия като научен ръководител в научни проекти – 5 бр.;
 • Научен ръководител на 6 бр. успешно защитили докторанти.

Отличия:

 • Награда за научна дейност – 2 бр.