Процедура за обжалване на писмените части от изпитите,

съгласно изискванията на т. 11. 2, Раздел VII от ППП на уч. 2021 - 2022 г.

 

  • Студентът подава заявление до Декана на ФДМ най-късно до 24 часа след обявяване на резултатите от изпита.
  • Деканът на ФДМ насочва заявлението до Ръководителя на съответната катедра.
  • Ръководителят на катедрата сформира комисия от хабилитирани преподаватели с участието на основния екзаминатор, които да прегледат и оценят повторно работата на студента в срок от пет работни дни.
  • При необходимост в комисиите могат да участват и главни асистенти със защитен докторат.
  • Оценката на комисията  е крайна и не подлежи на обжалване.