ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ

 

ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ VІ-ТИ КУРС ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г.

ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ – 25 септември 2023 г. – 22 март 2024 г.

РЕДОВНА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 1 април 2024 г. –  14 май 2024 г.

ПОПРАВИТЕЛНА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 17 юни 2024 г. –  05 юли 2024 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 15 юли 2024 г. –  26 юли 2024 г.

Студентите от V-ти курс с успешно положени изпити да се явят на 25.09.2023 г. в 09.00 часа в 105 кабинет - ЦИДМ на ФДМ-София.

 

ГРАФИЦИ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ  -  Редовна държавна сесия 2023/2024

                                                             График за поправителна сесия за държавни изпити - 17.06-05.07.2024 г. 

                                                               График за допълнителна сесия за държавни изпити

 

Преддипломният стаж на студентите има за цел да осигури висока професионална подготовка в областта на изучаваната специалност, да усъвършенства придобитите по време на следването практически знания и умения за изграждането на трудова и теоретична подготовка за самостоятелно решаване на организационни, профилактични, диагностични, лечебни и други професионални задачи.

Права и задължения на студентите в преддипломния стаж:

 • Студентите са длъжни да спазват учебната план-програма и Наредбата за вътрешния ред на базите за провеждане на стажа и Закона за висшето образование (ЗВО);
 • Студентите са длъжни да спазват работното време на съответната база, в която са разпределени, да отработват предвидените по учебните програми задължителни изисквания, да изпълняват всички разпореждания на своите ръководители, да изпълняват програмата, отразена в “Книжка на стажанта”, която представят при явяване на държавен изпит;
 • Студент, който не е изпълнил учебния план и програмата за преддипломния стаж, не се допуска до държавен изпит. Той прекъсва обучението си или се отстранява от МУ-София.

Съгласно решение на АС от 30.03.1992 г. поради липса на регламент за статута на стажантите, последните се водят студенти VI курс и получават стипендии по общия ред в съответствие с успеха, показан в предходната година. Стажантите, прекъснали по някаква причина провеждането на преддипломния стаж, не получават стипендия за периода на прекъсването. Не се допуска чуждестранните студенти да провеждат преддипломния си стаж в чужбина.

Преддипломен стаж на студентите от специалност „Дентална медицина”

 • Стажантското обучение се провежда интегрирано с аудиторна заетост за катедрите по Протетична дентална медицина, ДОЛЧХ, Консервативно зъболечение, Детска дентална медицина, Ортодонтия, Пародонтология и Образна и орална диагностика по 1 учебен час дневно;
 • Общият хорариум е 1 080 учебни часа;
 • Практическото обучение на студентите се извършва по двойки на една работна машина;
 • Преподавателите от катедрите провеждат семинар със стажантите по 1 учебен час седмично;
 • Аудиторната заетост на асистентите от катедрите е по 1 учебен час дневно за практическа работа (включително по 1 учебен час седмично семинар);
 • Не се допуска започване на стажа с невзети семестриални изпити;
 • Общата продължителност на преддипломния стаж е 135 работни дни (1080 часа), считано от началото на зимния семестър на учебната година;
 • ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ:  от 25 септември 2023 г. до 22 март 2024 г.


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

След приключване на стажа, студентите се явяват на шест държавни изпита – Протетична дентална медицина, ОЛЧХ, Консервативно зъболечение, Детска дентална медицина, Ортодонтия и Пародонтология.
Комисиите за държавен изпит се определят по предложение на Декана на факултета и се утвърждават със заповед на Ректора на МУ-София.
Комисията за държавен изпит по всяка дисциплина е от трима хабилитирани преподаватели.

Редовна сесия  –   01 април – 14 май 2024 год.

Поправителна сесия  –   17 юни – 05 юли 2024 год.

Допълнителна сесия  –   15 юли – 26 юли 2024 год.

     

Студентите, които след последната държавна поправителна сесия останат с неположени изпити, прекъсват поради невзети изпити и имат право на явяване в хода на сесиите на следващия след прекъсването им курс по съответния стаж, но не повече от 3 пъти и не по-късно от една година.

Бременните студентки и майките с деца до 6 години, студентите с тежки заболявания и по семейни причини, могат да подадат молба за отлагане на държавните изпити, които трябва да положат в хода на сесиите на следващите след отлагането курсове, не по-късно от 3 години. Ако след тригодишния срок не са положени отложените държавни изпити те губят студентските си права.