Учебен процес

 

Във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет – София се обучават студенти по специалност „Дентална медицина” за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”.

Обучението осигурява на студентите необходимите знания и умения за извършване на всички профилактични, диагностични и лечебни дейности, свързани с оралните заболявания. Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, свободно избираеми и факултативни дисциплини под формата на лекции, семинари, практически упражнения и самостоятелна работа. Практическата подготовка се осъществява чрез практически упражнения по време на семестриалното обучение, учебни практики и преддипломен стаж. Практическата подготовка на студентите включва определен обем лечебна дейност.

Обучението на студентите по дентална медицина е организирано в три етапа:

Първи етап

През първите две години студентите получават медико-биологична подготовка. 

Втори етап

Клинико-медицинската подготовка се провежда от втори до десети семестър и включва: профилирано обучение по общи медицински клинични специалности и специализирани стоматологични дисциплини. 

Трети етап

Стажантското обучение се провежда интегрирано с аудиторна заетост за катедрите по Протетична дентална медицина, Орална и лицево-челюстна хирургия, Консервативно зъболечение, Детска дентална медицина, Пародонтология, Ортодонтия и Образна и орална диагностика по 1 час дневно и завършва с полагане на държавни изпити. 

Държавни изпити 

Издържалите успешно Държавните изпити получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „Магистър” и правоспособност „Лекар по Дентална медицина“.
От 2005/2006 г. е въведена кредитна система в изпълнение Наредба №21/30.09.2004 г. Ръководството на ФДМ стимулира участието на студентите в научно-изследователска дейност. Присъждат се кредити и за участия на студенти в научни проекти, научни конгреси и конференции, както и за публикации в български и чуждестранни списания.
Образованието по дентална медицина е с продължителност 6 години. Учебното време е десет семестъра от по 15 седмици, разпределени по два семестъра на година. По време на обучението след втори, четвърти, шести и осми семестър студентите трябва да преминат летни учебни практики по 30 календарни дни. След десети семестър следва преддипломен стаж – 6 месеца (1014 часа). Образователният процес за получаване на образователната степен „магистър“ по дентална медицина завършва с 6 държавни изпити по основните дисциплини – консервативно зъболечение, протетична дентална медицина, орална и лицево-челюстна хирургия, детска дентална медицина, ортодонтия и пародонтология.

Избираеми курсове

От I-ви до V-ти курс, студентите са длъжни да натрупат 9,6 кредита от избираеми курсове и други модули, както и участие в научно-изследователски програми, участие в научни сесии и публикации в български и чуждестранни списания.

Във Факултет по дентална медицина – София се провеждат следните избираеми курсове:
1. Физиотерапия – катедра Консервативно зъболечение
2. Дентална имплантология – катедра Протетична дентална медицина
3. Дентална алергология – катедра Образна и орална диагностика
4. Орална медицина - катедра Образна и орална диагностика

Студентите по дентална медицина могат да посещават избираеми курсове и модули, обявени от катедрите на Медицински факултет.

ПРАВИЛНИК ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

УЧЕБЕН ПЛАН

 

ECTS КРЕДИТИ