КРИТЕРИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ ОТ СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 

I. СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ

1. Оценка от теоретична подготовка – средна оценка от теоретичната подготовка (текуща оценка) през изминалите семестри + оценка от теоретичен изпит. 

- текущата оценка се оформя на базата на провеждани колоквиуми/семинари, включващи и тестова част.

2. Оценка от практическа подготовка – средна оценка от практическата подготовка през изминалите семестри + оценка от практически изпит

- при получена слаба оценка на практически изпит, студентът не се допуска до теоретичен изпит. Практическият изпит се повтаря по време на следващи изпитни сесии.

- при оценка по-ниска от „добър 4.00” и слаба оценка на теоретичното изпитване, практическият изпит се повтаря.

3. Крайна оценка – оформя се на базата на оценките от теоретичната и практическата подготовка. Тежестта на оценката от практическата подготовка се определя по решение на катедрата, в зависимост от спецификата на преподаването.

При слаба оценка на един от компонентите, изпитът се повтаря по време на следващи сесии.

СРОК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ – при започване на обучението по съответната дисциплина.

 

II. ЗАВЪРШВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СТАЖ

Успешно защитен пред комисия резултат от комплексен подход при лечение на пациенти.

СРОК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ: от учебната 2021/22 година.

 

III. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Оценката се основава на представянето по време на Държавния изпит.

Компоненти на оценката:

1. Тест по всяка от дисциплините.

- критерии за оценка на тестовото изпитване: 
до 59% - слаб
от 60% до 69% - среден
от 70% до 79% - добър
от 80% до 89% - много добър
над 90% - отличен

2. Писмен/и въпрос/и, клинична/и задача/и и др., в зависимост от спецификата на преподаването.

3. Крайна оценка – средно-аритметична на оценките от отделните компоненти.

 

При слаба оценка на един от компонентите, изпитът се повтаря по време на следващи сесии.

СРОК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ – от учебната 2022/23 г.