ECTS КРЕДИТИ
ЗА СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАНИ НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК