Документи за кандидатстване

 

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2022/2023 

 

Кандидат-студентите подават лично или чрез други лица следните документи:
1. Заявление по образец и състезателен картон (средните листа на Справочник за прием на студенти в МУ-София) както следва – Приложение № 6 - за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина”  и „Фармация”;
2. Диплома за завършено средно образование оригинал и фотокопие от дипломата;
3. За кандидат-студенти, участвали в национални или международни олимпиади - Удостоверение от МОН за Лауреат на национална или международна олимпиада по биология и/или химия (с оценка Отличен 6);
4. За кандидат-студенти по чл. 68, ал.3 от ЗВО:

  • За кръгъл сирак или полусирак – смъртен акт и удостоверение за наследници –оригинали и незаверени фотокопия от тях;
  • За лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70%  в съответствие с изискванията на Приложение № 1 - оригинал на експертно решение на ТЕЛК /с печат за влязло в сила решение/ и незаверено фотокопие от същото решение;
  • За многодетните майки - актове за раждане на децата - оригинали, които се връщат на кандидат-студента веднага след приемането на документите;
  • За близнаци – личните карти на кандидат-студентите.

5. За отстранени студенти, желаещи да възстановят студентските си права - Уверение от Деканата;
6. Фискален бон от заплатена такса за участие в кандидат-студентския конкурс.

Таксата се  заплаща при подаване на документите!

Внесени такси за кандидат-студентски изпити не се връщат!

БАНКОВА СМЕТКА НА МУ-СОФИЯ - РЕКТОРАТ

Забележка: От такса се освобождават (след представяне на необходимите документи): кръгли сираци, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност, лица отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на  деца, лишени от родителска грижа, а полусираците заплащат 50 %  от таксата.

Кандидат-студентски документи се подават в Национален Център по общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ет.12, Учебен отдел, всеки работен ден (без събота и неделя ) от 8.30 до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
Кандидат-студентите, явили се на предварителен изпит по биология и/или химия имат право да се явят и на редовните кандидат-студентски изпити през м.юли.
Кандидат-студенти, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но не подали документи в регламентирания в Приложение № 2 (от Справочника) срок, не участват в класирането.