ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ

 

ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ VІ-ТИ КУРС ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г.

 

ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ – 26 септември 2022 г. – 24 март 2023 г.

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 3 април 2023 г. –  11 май 2023 г.

 

Студентите от V-ти курс с успешно положени изпити да се явят на 26.09.2022 г. в 10.00 часа в ЦИДМ на ФДМ-София.

 

Преддипломният стаж на студентите има за цел да осигури висока професионална подготовка в областта на изучаваната специалност, да усъвършенства придобитите по време на следването практически знания и умения за изграждането на трудова и теоретична подготовка за самостоятелно решаване на организационни, профилактични, диагностични, лечебни и други професионални задачи.

Права и задължения на студентите в преддипломния стаж:

 • Студентите са длъжни да спазват учебната план-програма и Наредбата за вътрешния ред на базите за провеждане на стажа и Закона за висшето образование (ЗВО);
 • Студентите са длъжни да спазват работното време на съответната база, в която са разпределени, да отработват предвидените по учебните програми задължителни изисквания, да изпълняват всички разпореждания на своите ръководители, да изпълняват програмата, отразена в “Книжка на стажанта”, която представят при явяване на държавен изпит;
 • Студент, който не е изпълнил учебния план и програмата за преддипломния стаж, не се допуска до държавен изпит. Той прекъсва обучението си или се отстранява от МУ-София.

Съгласно решение на АС от 30.03.1992 г. поради липса на регламент за статута на стажантите, последните се водят студенти VI курс и получават стипендии по общия ред в съответствие с успеха, показан в предходната година. Стажантите, прекъснали по някаква причина провеждането на преддипломния стаж, не получават стипендия за периода на прекъсването. Не се допуска чуждестранните студенти да провеждат преддипломния си стаж в чужбина.

Преддипломен стаж на студентите от специалност „Дентална медицина”

 • Стажантското обучение се провежда интегрирано с аудиторна заетост за катедрите по Протетична дентална медицина, ДОЛЧХ, Консервативно зъболечение, Детска дентална медицина, Ортодонтия, Пародонтология и Образна и орална диагностика по 1 учебен час дневно;
 • Общият хорариум е 1 080 учебни часа;
 • Практическото обучение на студентите се извършва по двойки на една работна машина;
 • Преподавателите от катедрите провеждат семинар със стажантите по 1 учебен час седмично;
 • Аудиторната заетост на асистентите от катедрите е по 1 учебен час дневно за практическа работа (включително по 1 учебен час седмично семинар);
 • Не се допуска започване на стажа с невзети семестриални изпити;
 • Общата продължителност на преддипломния стаж е 135 работни дни (1080 часа), считано от началото на зимния семестър на учебната година.
 • ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ:  от 26 септември 2022 г.  до 24 март 2023 г.