Кандидатстване

 

Кандидатстване на български граждани
Обучението за придобиване на специалност за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина" се осъществява въз основа на заповед на ректора на МУ- София.
МУ-София обявява на интернет страницата си определените от университета места за специализанти по специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина". Приемът на специализанти се извършва след проведен конкурс по ред, определен от висшето училище.
Документи за кандидатстване се подават в Ректората на МУ-София:

Отдел „СДО и УБК”
София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15
Етаж 12, стая 8
Ръководител отдел: К. Гаврилова – (02) 954 11 18

Експерти: (02) 915 21 36, (02) 915 21 34

Конкурси и класирания - МУ-София

 

Кандидатстване на чужди граждани
Лекарите по дентална медицина - граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, придобили професионалната си квалификация в държава, различна от Република България, и лекарите по дентална медицина - граждани на трети държави, могат да започнат обучение за придобиване на специалност след признаване на професионалната им квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации и успешно премината проверка на познанията по български език по реда на чл. 89, ал. 2 на Закона за признаване на професионални квалификации.
Чужденците извън описаните по-горе могат да кандидатстват за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването при следните условия:

1. Владеят български език и професионалната терминология на български език, установено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
2. Имат призната професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионални квалификации в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона за здравето, или
3. Успешно са положили изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква "а" от Закона за здравето.