Информация за специализациите във ФДМ

 

Условията и редът за провеждане на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и финансирането му се уреждат с Наредба №1 от 22.01.2015г на МЗ, обн. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 27 Октомври 2015г., доп. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 23 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г.

Специалности
Номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването за лекари с професионална квалификация "лекар по дентална медицина" е описана в приложение № 1 към Наредба №1 от 22.01.2015г на МЗ. Във ФДМ - МУ София се провежда теоретично и практическо обучение по следните специалности:

 • Орална хирургия - 3 г.
 • Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия - 4 г.
 • Лицево-челюстна хирургия (за лица с професионална квалификация "лекар") - 5 г.
 • Протетична дентална медицина - 3 г.
 • Дентална имплантология - 3 г.
 • Ортодонтия - 3 г.
 • Оперативно зъболечение и ендодонтия - 3 г.
 • Пародонтология и заболявания на оралната - 3 г.
 • Детска дентална медицина - 3 г.
 • Социална медицина и обществено дентално здраве - 3 г.
 • Дентална клинична алергология - 3 г.
 • Дентална образна диагностика - 3 г.
 • Обща дентална медицина - 3 г.

Обучението за придобиване на специалност се състои в усвояване на теоретични знания и практически умения по съответната специалност и завършва с държавен изпит (практически и теоретичен) пред държавна изпитна комисия. Обучението за придобиване на специалност и държавният изпит се провеждат на български език.
Освен теоретично и практично обучение, във ФДМ може да провежда само теоретично обучение на специализанти приети за практично обучение в акредитирани бази за СДО, които имат сключен договор с МУ - София.
Практическото обучение по модули и раздели от хирургичните специалности, които не могат да се провеждат във ФДМ се провежда в друго лечебно заведение - бази за обучение. Условията и редът за провеждане на това обучение се определят в договор между базата за обучение на специализанта и приемащото лечебно заведение или висше училище. Приемащото лечебно заведение или висше училище издава на специализанта удостоверение за всеки преминат модул или раздел от учебната програма.

Специализация -- Медицински университет - София

НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО