ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 

След приключване на стажа, студентите се явяват на шест държавни изпита – Протетична дентална медицина, ОЛЧХ, Консервативно зъболечение, Детска дентална медицина, Ортодонтия и Пародонтология.
Комисиите за държавен изпит се определят по предложение на Декана на факултета и се утвърждават със заповед на Ректора на МУ-София.
Комисията за държавен изпит по всяка дисциплина е от трима хабилитирани преподаватели.

Редовна сесия  –   03 април – 11 май 2023 год.

Поправителна сесия  –   

Допълнителна сесия  –   

     

Студентите, които след последната държавна поправителна сесия останат с неположени изпити, прекъсват поради невзети изпити и имат право на явяване в хода на сесиите на следващия след прекъсването им курс по съответния стаж, но не повече от 3 пъти и не по-късно от една година.

Бременните студентки и майките с деца до 6 години, студентите с тежки заболявания и по семейни причини, могат да подадат молба за отлагане на държавните изпити, които трябва да положат в хода на сесиите на следващите след отлагането курсове, не по-късно от 3 години. Ако след тригодишния срок не са положени отложените държавни изпити те губят студентските си права.