Административно обслужване на студенти

 

Учебният отдел към ФДМ осъществява цялостната организация в обучението на студентите по дентална медицина – от тяхното записване в първи курс до успешното им дипломиране.

Основна дейност на Учебния отдел е свързана с организация, ръководство и контрол на цялостната административна дейност в учебния профил, която се осъществява в:

  • ежедневно разглеждане за решаване на студентски проблеми, формулирани в молбите, които постъпват в Деканата;
  • записване на новоприетите и настоящи студенти в съответните курсове;
  • заверка на семестрите и цялостна заверка на учебната година в Главната книга и студентските книжки по установения ред;
  • изготвяне доклад пред Деканския съвет относно решаване на студентското положение и други проблеми в съответствие с Правилника за подготовка и организиране на учебната година;
  • изготвяне на дипломи, академични справки, верификации на документи от чужбина;
  • издаване на уверения, удостоверения и протоколи за изпити;
  • издаване на академични справки, дипломи и европейски приложения към дипломите.

Срокове за записване на семестъра: Студентите са длъжни да се запишат в съответния курс (семестър) до една седмица от започването на семестъра.

График на учебните занятия и изпитните сесии за учебната 2022/ 2023 година:

Зимен семестър от 26.09.2022 г. до 13.01.2023 г.
Януарска изпитна сесия от 17.01.2023 г. до 17.02.2023 г.
Летен семестър от 27.02.2023 г. до 09.06.2023 г.
Юнска изпитна сесия от 13.06.2023 г. до 14.07.2023 г.
Септемврийска поправителна сесия от 28.08.2023 г. до 15.09.2023 г.

 

Банкова сметка за заплащане на такси за обучение

сметка: BG12BNBG 9661 3100 1304 01
BNBGBGSD
БНБ - ЦУ

 

Учебен отдел
ФДМ - София
тел. 02 954 29 09 - обучение на български език, вътр. 215
тел. 02 954 27 30 - обучение на английски език, вътр. 456