news

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА

Май 10, 2020

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

 

Във връзка с препоръките на Министъра на здравеопазването, Националния оперативен щаб и компетентните власти, свързани с пандемията от вирусната инфекция COVID 19, съществуващото извънредно положение в страната, Заповед РК 36 -526/15.04.2020 г. на Ректора на МУ-София за удължаване срока на неприсъственото, дистанционно обучение до 13.05.2020 г., Заповед № 1344-28.04.2020 на Ректора на МУ-София за провеждане на семестриални и държавни изпити и моя Заповед №745 от 17.04.2020 г. за организация на обучението и завършване на семестъра,

НАРЕЖДАМ:

 

I. ЛЕТНИЯТ СЕМЕСТЪР ДА ЗАВЪРШИ ПРИ СЛЕДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:

1. Дистанционното обучение (електронно, звуково и писмено), свързано с теоретичната подготовка на студентите по съответните дисциплини, да продължи съгласно установената във Факултета по Дентална Медицина организация до края на летния семестър, определен от Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2019 г./ 2020 г. – 29.05.2020 г.

2. Катедрите да организират до края на семестъра обучение по клиничните дисциплини, както следва:

 • за студентите, на които не предстои практически изпит - решаване на клинични задачи, обсъждане на поведението на лекаря по дентална медицина в различни клинични ситуации, вземане на клинични решения;
 • за студентите от 5 курс - провеждане на практически изпити и оценка на клиничната им подготовка чрез избрани от катедрите форми - решаване на подходящи по обем и брой клинични задачи, тестове и изработването на профилактични програми, съобразени със спецификата на съответната дисциплина.

3. Обучението по неклиничните дисциплини да завърши съгласно тяхната специфика. Студентите да се подготвят за явяване на теоретични изпити по допълнително обявен график.

 

II. ЗАВЕРКА НА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР:

1. Заверка на летния семестър се дава само на студенти, които са участвали в дистанционното обучение и са представили отговори на всички поставени задания по различните дисциплини.

За студентите, които не са изпратили отговорите на всички поставени задания, се дава възможност да представят своите работи за оценка най-късно до 02.06.2020 г. включително.

2. Заверката на летния семестър се извършва електронно от асистентите, за всяка от изучаваните дисциплини.

 

III. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ ЗА СТУДЕНТИТЕ, ОБУЧАВАНИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

1. Изпитите за всяка от дисциплините – медицински и специални – се извършва в един ден за целия курс по предварително подготвен график.

2. Графикът за провеждане на изпитите от лятната сесия да бъде изготвен и публикуван до 11. 05. 2020 г.

3. Семестриалните изпити да се провеждат при следната организация:

 • В деня на изпита студентите от курса са разделени на две части - по 8 групи за студентите, обучавани на български език и до 6 групи за обучаваните на английски език, които се явяват на две смени – сутрин от 8.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. Студентските групи, включени във всяка от двете смени на изпита, са предварително определени в публикувания график за изпитите.
 • Изпитите се провеждат в четирите аудитории на ФДМ (по 3 студентски групи в 1-ва и 2-ра аудитории и по 1 група в 3-та и 4-та аудитории) при спазване на всички противоепидемични изисквания на здравните власти в страната.
 • Студентите да заемат местата си в аудиториите след представяне на документ за самоличност, студентска книжка и проверка в списъка на курса за получена заверка на семестъра.
 • Изпитът е писмен и се провежда в рамките на 1 час и 30 минути.
 • Всяка от катедрите определя броя и вида на поставените писмени задачи – само писмени въпроси, тест или комбинация от тях. 
 • Един студент за всяка от двете смени изтегля въпросите за изпита.
 • По време на изпита асистентите на групите в катедрата извършват писмената заверка на семестъра в студентските книжки.
 • За студентите, пристигащи от чужбина – явяването на изпит става само след преминала 2-седмична карантина, считано от датата на пристигането, което се удостоверява с документ.

4. Подробна инструкция за организацията и санитарните изисквания, които задължително се спазват по време на изпитите, да бъде изготвена и публикувана до 15. 05. 2020 г.

5. Проверка и оценяване на писмените работи:

 • Писмените работи се проверяват и оценяват в срок до една седмица от датата на провеждане на изпита.
 • Асистентите на групите уведомяват студентите за оценките от изпита, на електронните им пощи, непосредствено след получаване на резултатите.

 

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТУДЕНТИТЕ, ОБУЧАВАНИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

1. Студентите, които поради създалата се епидемична обстановка в страната и неприсъственото обучение не са успели да завършат практическата си работа, но са представили в срок изисквания от тях доказателствен материал за комплексния пациент, да бъдат информирани за получените оценки до 16. 06. 2020 г.

Положителните оценки на представените работи представляват основание за допускането им до изпитите от държавната сесия.

2. Изпитите за всяка от специалните дисциплини да се извършват в един ден за целия курс по предварително подготвен график.

3. Графикът за провеждане на държавните изпитите от редовната сесия да бъде изготвен и публикуван до 11. 05. 2020 г.

4. Организацията на държавните изпити, проверката и оценяването се извършва по описаната при семестриалните изпити методика.

 • Продължителността на писмения изпит е 2 часа.
 • За студентите, пристигащи от чужбина – явяването на изпит става само след преминала 2-седмична карантина, считано от датата на пристигането, което се удостоверява с документ.

5. Поправителната сесия за държавните изпити да бъде проведена в рамките на септемврийската поправителна сесия от 31.08.2020 г. до 11.09.2020 г. при същата организация. График за провеждане на изпитите да бъде предоставен до 31. 07. 2020 г.

 

V. КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРОПУСНАТИТЕ В ПЕРИОДА НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

1. Пропуснатите в периода на дистанционното обучение практически упражнения в катедрите, в които се изисква провеждане на присъствена работа на студентите без пациенти (фантомен курс), да бъдат компенсирани в рамките на 2 седмици преди началото на  зимния семестър на учебната 2020 г./ 2021 г., за което студентите да бъдат своевременно информирани.

Практическите изпити да се проведат веднага след приключване на компенсаторната програма.

2. Компенсиране на пропуснатите практически занятия без пациенти (фантомен курс) за студентите, на които не предстои практически изпит, да се извърши през първите две седмици на зимния семестър на учебната 2020 г./ 2021 г., при оптимизиране на изисквания норматив.

3. Допускането на студентите за работа с пациенти в клиничните курсове да става само след успешно положени теоретичен и практически изпит, съгласно изискванията на Правилника за организация и провеждане на учебната 2019 г./2020 г.

4. Пропуснатите учебни занятия на студентите от 4 курс с пациенти да бъдат компенсирани в рамките на предстоящите клинични семестри, за което студентите да бъдат инфомирани в началото на зимния семестър на учебната 2020 г./2021 г.

5. Цялостната практическа подготовка на студентите от 5 курс по съответните дисциплини да бъде оценена в началото на преддипломния стаж въз основа на представен клиничен случай, изискванията за който да бъдат обявени предварително от катедрите.

 

Допълнителни мерки и решения ще бъдат своевременно обявявани при промяна на обстановката. Следете интернет страницата на Факултета по дентална медицина, МУ - София за информация.