news

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА

Септември 28, 2020

№ 365 / 28.09.2020 г.

 

Във връзка с динамичните промени в епидемичната обстановка в страната и чужбина, препоръките на Министъра на здравеопазването и компетентните власти в РБългария за спазване на дистанция и осигуряване на безопасна среда при контакт с пациенти, промените в Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2019/2020 г. и решенията на заседания на Академичния съвет на МУ-София от 28.05.2020 г. и 24.09.2020 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

I. Учебният процес през зимния семестър на учебната 2020г./2021г. за студентите  от първи до пети курс да бъде проведен при следната организация:

 

            1. Теоретичното обучение по отделните дисциплини – лекции, семинари и др. да се провежда дистанционно, асинхронно, на интернет платформата Google Classroom, избрана от МУ-София.

 

            2. Практическо обучение

Практическата работа на студентите да се извърши в оптимални обем и нормативи, съобразени с програмата и спецификата на всяка от катедрите, при спазване на изискванията за дистанция и всички други противоепидемични мерки, определени от здравните власти. 

 

            2.1. Практически занятия предклиничните зали

Преподавателите, студентите и медицинските сестри да работят с лични предпазни средства – маски и ръкавици (при нужда), осигурени от ФДМ - София. Всеки студент може по свое желание да ползва собствени предпазни средства - маски с по-висока степен на защита, шлемове и др. 

Практическите упражнения да се провеждат с присъствие на половината от броя на студентите в група по начин, съобразен със спецификата на отделните дисциплини и учебната програма. Останалите студенти се обучават с различни форми на дистанционно преподаване – тестове, реферати, семинари и др.

 

            2.2. Практически занятия в клиничните зали:

Преподавателите, студентите и медицинските сестри да работят с лични предпазни средства – маски, ръкавици, очила/шлем, предпазна престилка. Преподавателите да получат индивидуални престилки за многократна употреба за работа в клинични условия.

Практическите упражнения да се провеждат с присъствие на половината от броя на студентите в група по начин, съобразен със спецификата на отделните дисциплини и учебната програма. Останалите студенти се обучават с различни форми на дистанционно преподаване – клинични задачи, тестове, реферати, семинари и др.

Пациентите да бъдат приемани за лечение само след предварителен скрининг за симптоми на заболяване от COVID-19 или за контакт с болни/заразени от същата инфекция.

Почистването и дезинфекцията на работното място и шлемовете да се извършва от студентите под контрола на медицинската сестра в залата.

Дезинфекцията и проветряването на клиничните зали да се извършва от медицинските сестри и санитарите в катедрите след края на всяко упражнение. 

 

            3. Подбор на пациентите за студенти и специализанти:

 

            3.1. В приемния кабинет на ФДМ-София, в зависимост от вида, обема и сложността на клиничните дейности.

 

            3.2. Пациенти, приети по преценка на асистента, водещ практическото упражнение.

II. Противоепидемични мерки за провеждане на учебния процес в условията на пандемия от вирусната инфекция COVID-19.

 

1. Работата на преподавателите, студентите и служителите на ФДМ-София да се извършва с лични предпазни средства, изисквани от здравните власти в РБългария.

 

2. Почистването и дезинфекцията на аудиториите, коридорите, фоайетата, тоалетните и учебните зали да се извършва съгласно инструкциите на здравните власти и установения протиепидемичен план на ФДМ-София.

 

3. Пропусквателен режим във ФДМ-София:

 

3.1. Достъп до сградата:

за студенти – през главния вход на сградата (двойна врата).

за преподаватели и служители – през главния вход на сградата или през входа откъм служебния паркинг (до кафето).

за пациенти – през главния вход на сградата (единична врата).

 

3.2.  Напускане на сградата:

за студенти – през служебния паркинг (изход при технически отдел).

за преподаватели и служители – през служебния паркинг (изход до двата асансьора).

за пациенти – през главния вход на сградата (единична врата).

 

3.3. Противоепидемични мерки на входовете, определени за достъп до ФДМ-София.

- измерване на телесната температура на всички влизащи в сградата.

- предварителен скрининг на всички пациенти за симптоми на заболяване от COVID-19 или за контакт с болни/заразени от същата инфекция чрез попълване на декларация.

- дезинфекция на ръце с препарат от безконтактни дозатори.

 

3.4. Противоепидемични мерки в сградата на ФДМ-София

 

3.4.1. Движението в сградата се извършва задължително с маска на лицето, поставена и използвана според изискванията на здравните власти.

 

3.4.2. Движението в сградата се извършва на дистанция от 1.5 m – 2.0 m., вдясно по посока на движението.

 

3.4.3. Посещение и използване на заведенията за хранене в сградата – при спазване на изискванията за дезинфекция и дистанция на здравните власти на РБългария или консумация извън заведенията.

 

3.4.5. Посещение на читалнята – при спазване на изискванията за безопасна дистанция, дезинфекция и проветряване на помещението.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички преподаватели и служители за сведение и изпълнение.

Контролът по организацията на учебния процес и санитарно-хигиенните мерки възлагам на Зам. Декана по учебната дейност, Зам. Декана по учебно-лечебната дейност, Ръководителите на катедри и Главната медицинска сестра.

 

Д Е К А Н:

Проф. Д-р Б. Йорданов, доктор