news

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА

Май 26, 2021

№ 233 / 25.05.2021 г.

 

Във връзка с извънредната обстановка в страната, препоръките на Министерството на здравеопазването, свързани с пандемията от вирусната инфекция COVID 19 и Заповед №РК36-1091/19.05.21 г на Ректора на МУ-София,

 

НАРЕЖДАМ:

 

I. До 11.06.2021 г. да продължи прилагането на противоепидемичните мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 на територията на ФДМ-София.

 

II. Заверката по дисциплините, изучавани през летния семестър на учебната 2020/2021 г., да се извърши дистанционно, в електронна среда от съответните катедри. Практическото и теоретично обучение на студентите да бъде признато, само ако са участвали активно в проведените занятия и са изпълнили и предали в срок всички поставени задачи.

 

III. Семестриалните изпити – медицински и специални – за студентите, обучавани на български и на английски език да се проведат присъствено, както следва:

 1. Изпитите за всяка от дисциплините да се проведе в един ден за целия курс по предварително подготвен график.
 2. Изпитните протоколи да бъдат изпратени предварително на електронните пощи на катедрите.
 3. Достъпът до сградата на ФДМ-София и напускането й да се извършва през определените за това места, при спазване на всички противоепидемични изисквания за дезинфекция и дистанция.
 4. Изпитите да се проведат  в Първа и Втора аудитории на ФДМ при спазване на противоепидемичните изисквания на здравните власти в страната.
 5. Съгласно предварително изготвен график, семестриалните изпити започват от 8.00 ч., 11.00 ч. и 14.00 ч. Разпределението на студентите в аудиториите да бъде публикувано на интернет-страницата на ФДМ-София до 11.06.2021 г.
 6. Студентите заемат местата си в аудиториите след представяне на документ за самоличност, студентска книжка и проверка за получена заверка на семестъра в изпитния протокол.
 7. Изпитът е писмен и се провежда в рамките на 1 час и 30 минути.
 8. Всяка от катедрите определя броя и вида на поставените писмени задачи – само писмени въпроси, тест или комбинация от тях.
 9. Един студент изтегля въпросите за изпита за всяка от смените.
 10. За студентите, пристигащи от чужбина – влизането в страната и явяването на изпит става при спазване на условията за влизане и пребиваване на територията на страната, постановени със заповеди на Министъра на здравеопазването.
 11. Проверка и оценяване на писмените работи:

- Писмените работи се проверяват и оценяват в срок до една седмица от датата на провеждане на изпита.

- Проверката и оценяването на писмените работи за всеки курс да се разпределя между няколко хабилитирани преподаватели, определени от Ръководителя на катедрата, поради големия брой студенти, явяващи се на изпит едновременно.

- Оценките от изпита се нанасят в протокол за всяка група и в главната книга до 1 ден след завършване на оценяването.

- Студентите се информират за резултатите от положените изпити чрез достъп до собствените си данни в Интегрираната информационна система на МУ-Софияhttps://portal.mu-sofia.bg/

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на проф. Л. Андреева, зам. Декан по лечебно-учебната дейност, доц. Е. Карова, зам. Декан по учебната дейност, и Ръководителите на катедри и звена.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията, студентите и специализантите за сведение и изпълнение.

 

 

ПРОФ. Д-Р Б. ЙОРДАНОВ, ДОКТОР

Декан на ФДМ-София