news

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА

Октомври 25, 2021

В изпълнение на заповеди №РК36-2814/20.10.2021 г. и №РК36-2845/22.10.2021 г. на Ректора на Медицински университет - София, на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО, решение на АС на Медицински университет - София от 21.10.2021 г., заповеди №РД-01-856/19.10.2021 г. и №РД-01-861/21.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването и чл.53, ал. 1, т. 11 от ПУДМУС,

 

НАРЕЖДАМ:

 

I. Считано от 25.10.2021 г. се въвеждат временни противоепидемични мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет София.

 

1. Провеждането на присъствен учебен процес може да се осъществява с прилагане на т. 31 от Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, както следва:

 

а) 100% от персонала в съответния учебен обект е ваксиниран или преболедувал COVID-19, или разполага с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед №РД-01-733/27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването, или разполага с документите по т. ,,бб”) или т. ,,вв”) от настоящата точка.

 

б) Осигурена е необходимата организация за допускане в обекта само на лица, които:

 

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

 

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 ч. преди влизане в учебния обект изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 72 ч. преди влизане в обекта), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

 

вв) представят документи за положителен PCR тест или положителен антигенен или антителен тест за минал период, доказващ преболедуване.

 

1а. По смисъла на тази заповед валиден документ за ваксинация е и цифровият COVID-19 сертификат на ЕС за незавършен ваксинационен курс с двудозова ваксина съгласно Приложение № 3 към т. 1, буква „в“ от Заповед № РД-01-389/31.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

 

1б. За целите само на тази заповед:

 

а)  цифровите COVID-19 сертификати на ЕС за преболедуване и аналогичните на тях документи за преболедуване се считат за валидни от 11-тия до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от РСК изследване или от бърз антигенен тест за COVID-19.

 

б)  цифровите COVID-19 сертификати на ЕС за ваксинация се считат за валидни, както следва:

 

аа) цифровият COVID-19 сертификат на ЕС за завършен ваксинационен курс с еднодозова ваксина - от датата на поставяне на ваксината;

 

бб) цифровият COVID-19 сертификат на ЕС за завършен ваксинационен курс с двудозова ваксина - от датата на поставянето на втората доза от ваксината;

 

вв) цифровият COVI-19  сертификат на ЕС за незавършен ваксинационен курс с двудозова ваксина - за срок до 30 дни от датата на поставянето на първата доза от ваксината;

 

1в. До 11.11.2021 г. включително се дава възможност на желаещите студенти и преподаватели да се ваксинират. През време на този период Медицински университет - София ще създаде възможност за провеждане на 4 антигенни теста на студент и съответно на 2 антигенни теста на преподавател. Същите ще се осигуряват в предварително определен пункт от МУ - София, за което ще се публикува информация на електронната страница на университета.

2. Практическите учебни занятия във Факултета по Дентална медицина, МУ - София да се провеждат в присъствие на половината от броя на студентите в група по начин, съобразен със спецификата на отделните дисциплини и учебната програма. Останалите студенти да се обучават с различни форми на дистанционно преподаване.

 

3. Да се контролира броят на лицата в обектите и в помещенията, предоставящи административни услуги, като не се допуска повече от 1 човек на 8.0 m2 .

 

 

Настоящата заповед влиза в сила от 25.10.2021 г.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам. Декана по учебната дейност, Зам. Декана по учебно-лечебната дейност, Ръководителите на катедри, Главната медицинска сестра и на Щаба за превенция на риска от разпространение на COVID-19.

 

 

ПРОФ. Д-Р Б. ЙОРДАНОВ, ДОКТОР

Декан на ФДМ-София