news

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА

Октомври 21, 2020

№ 390 / 20.10.2020 г.

 

На основание препоръките на Министъра на здравеопазването, Националния оперативен щаб и компетентните власти, свързани с пандемията от вирусната инфекция COVID-19, съществуващото извънредно положение в страната, Заповед РК 36-2899/01.09.2020 г. на Ректора на МУ-София за удължаване срока на прилагането на противоепидемичните мерки за превенция на риска от разпространението на COVID 19,

 

НАРЕЖДАМ:

 

Да се спазва следния алгоритъм на поведение при установяване на случай с COVID-19

 

1. Студентите със симптоми или положителен PСR да информират курсовия си ръководител на e-mail или по телефона.

1 курс – доц. Мария Денчева, 0889 317 316  m.dencheva@fdm.mu-sofia.bg

2 курс – д-р Димитриос Раллис, 0896 944 570 ralloukosd@gmail.com

3 курс – д-р Денислав Емилов, 0898 462 093, d.emilov@fdm.mu-sofia.bg

4 курс – доц. Зорница Михайлова, 0882 492 209, dr.z.mihaylova@gmail.com

5 курс – доц. Наталия Гатева, 0888 233 848, nataliagateva@yahoo.de

6 курс – доц. Владимир Петрунов, 0888 609 784, dr.petrunov@mail.bg

 

2. Курсовият ръководител води регистър на заболелите лица със следните данни: трите имена, факултетен номер, курс, група, телефон, e-mail, датата на известяване.

 

3. Курсовите ръководители своевременно информират Зам. Декана по лечебно-учебна дейност – проф. д-р Лаура Андреева – Гургуриева, дмн, 0888 421 623.

 

4. Студентите, които са били в контакт със заразените преминават на дистанционно обучение за срок от 7 дни от датата на известяване.

 

5. Преподавателят на групата в която има установен случай с COVID-19 продължава да изпълнява служебните си задължения, ако няма симптоми и е спазвал всички противоепидемични мерки.

 

6. Преподаватели и служители с клинични симптоми и/или положителен тест за COVID-19 уведомяват Ръководителя на катедрата и Зам. Декана по лечебно-учебна дейност – проф. д-р Лаура Андреева – Гургуриева, дмн.

 

7. При случай на положителен тест за COVID-19 – Валентин Петров Петров – Инспектор здраве и безопасност при работа, уведомява всички катедри от Медицински факултет и Факултета по дентална медицина, че студентската група ще се обучава дистанционно.

 

8. При всички случаи на установяване на заболели от COVID-19 се осигурява допълнителна дезинфекция.

 

9. Описаните мерки подлежат на промени при получаване на специални инструкции от РЗИ.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите за сведение и изпълнение.

 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на проф. Л. Андреева - Зам. Декан по лечебно-учебната дейност, курсовите ръководители и Ръководителите на катедри и звена.

 

 

Д Е К А Н:

Проф. Д-р Б. Йорданов, доктор