news

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА

Ноември 12, 2020

Във връзка с чл. 63, ал.ал.1, 2, 3,т.1, 4 и 6 и чл.63в от Закона за здравето, Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Решения по т. ІІ, т. 2, 3, 4, 5 от Протокол № 2 на Академичния съвет на Медицински университет – София от 24.09.2020 г., решение по т.2 от Протокол от заседание на разширен ректорско – декански съвет от 09 ноември 2020г. , на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилник за устройството и дейността на Медицински университет – София и Заповед № РК36-4288/11.11.2020 на Ректора на МУ-София,

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. За периода от 13.11.2020 г. до 30.11.2020 г. да продължи неприсъственото дистанционно обучение в електронна среда в Медицински университет-София и при възможност присъствено обучение за практически упражнения.

 

2. Лекционното преподаване да се провежда на платформата на МУ-София Google Classroom.

 

3. Провеждането на присъствени практически занятия може да продължи само при изрично изразено желание от страна на цяла студентска група. Груповите отговорници да изпратят завленията на всички студенти от групата на електронната поща на курсовия си ръководител, в срок не по-късно от 10.00 часа на 13.11.2020 г.

Ръководителите на катедри да създадат подходяща среда и условия за провеждането на практическите занятия с присъствие на половината от броя на студентите в група по начин, съобразен със спецификата на отделните дисциплини и учебната програма. Останалите студенти  да се обучават с различни форми на дистанционно преподаване – тестове, реферати, семинари и др.

 

4. Обучението на студентите по дисциплини, за които няма предвидена практическа работа, да продължи само дистанционно на платформата на МУ-София.

 

5. Да се преустанови приемът на пациенти в приемния кабинет във ФДМ, МУ-София.

 

6. Приемът на пациенти в лечебните кабинети на ФДМ, МУ-София да се осъществява при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки и изискванията за достъп до сградата на ФДМ-София, за което пълна отговорност носят лекуващите лекари.

 

7. Присъствието на преподавателите и служителите да се осъществява съгласно задълженията им, свързани с поддържането на работата на всички звена и дейности, чиито срокове не могат да бъдат променяни. Ръководителите на катедри и звена да създадат организация на работа, при която се избягва събиране на голям брой лица в затворени помещения. За целта да се изготвят присъствени графици.

 

8. Ръководителите на катедри и звена да продължат дейностите за осигуряване и спазване на всички противоепидемични мерки, определени в предходни заповеди на Декана на ФДМ, МУ-София.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на проф. д-р Л. Андреева, зам. Декан по лечебно-учебната дейност, доц. д-р Е. Карова, зам. Декан по учебната дейност, и Ръководителите на катедри и звена.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията, студентите и специализантите за сведение и изпълнение.

 

 

Д Е К А Н:

Проф. Д-р Б. Йорданов, доктор