news

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА

Април 4, 2022

№ 115 / 01.04.2022 г.

 

На основание чл. 26, ал. 9, т. 4 от ЗВО, чл. 53, ал. 1, т. 2 от Правилник за устройството и дейността на Медицински университет-София, във връзка със Заповед №РК 36-527 от 31.03.2022 г. на Ректора на МУ - София и предвид графика за провеждането на държавна изпитна сесия във Факултет по Дентална медицина, МУ - София

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

Считано от 04.04.2022 г. до края на летен семестър на учебната 2021-2022 г.:

 

1. Практическата част от учебния процес във Факултет по дентална мезицина (ФДМ), МУ - София да се провежда присъствено;

 

2. Теоретичното обучение да продължи да се провежда в електронна среда, чрез платформата “Google classroom”;

 

3. Държавната изпитна сесия да се проведе по предварително обявения график, публикуван на интернет страницата на ФДМ, МУ – София;

 

4. Да се извършва редовно проветряване и дезинфекция на помещенията, спазване хигиена на ръцете и носене на защитни маски за лице от студентите, преподавателите и останалия персонал на ФДМ, МУ - София, пациентите и посетителите в сградата на факултета;

 

5. Ръководителите на катедри и звена във ФДМ, МУ - София да организират изпълнението на настоящата заповед и осъществяването на контрол по т. 4.

 

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на проф. д-р Лаура Андреева - зам. декан по лечебно-диагностичната дейност и доц. д-р Емилия Карова -  зам. декан по учебната дейност.  

ПРОФ. Д-Р Б. ЙОРДАНОВ, ДОКТОР

Декан на ФДМ-София