news

Критерии за формиране на оценките от семестриални и държавни изпити

Февруари 7, 2022

I. СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ
1. Оценка от теоретична подготовка – средна оценка от теоретичната подготовка (текуща оценка) през изминалите семестри + оценка от теоретичен изпит.

- текущата оценка се оформя на базата на провеждани колоквиуми/семинари, включващи и тестова част.

2. Оценка от практическа подготовка – средна оценка от практическата подготовка през изминалите семестри + оценка от практически изпит

- при получена слаба оценка на практически изпит, студентът не се допуска до теоретичен изпит. Практическият изпит се повтаря по време на следващи изпитни сесии.

- при оценка по-ниска от „добър 4.00” и слаба оценка на теоретичното изпитване, практическият изпит се повтаря.

3. Крайна оценка – оформя се на базата на оценките от теоретичната и практическата подготовка. Тежестта на оценката от практическата подготовка се определя по решение на катедрата, в зависимост от спецификата на преподаването.

 

При слаба оценка на един от компонентите, изпитът се повтаря по време на следващи сесии.

 

СРОК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ – при започване на обучението по съответната дисциплина.

 

 

II. ЗАВЪРШВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СТАЖ

 

Успешно защитен пред комисия резултат от комплексен подход при лечение на пациенти.

 

СРОК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ: от учебната 2021/22 година.

III. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Оценката се основава на представянето по време на Държавния изпит.

Компоненти на оценката:

1. Тест по всяка от дисциплините.

- критерии за оценка на тестовото изпитване:

до 59% - слаб

от 60% до 69% - среден

от 70% до 79% - добър

от 80% до 89% - много добър

над 90% - отличен

2. Писмен/и въпрос/и, клинична/и задача/и и др., в зависимост от спецификата на преподаването.

3. Крайна оценка – средно-аритметична на оценките от отделните компоненти.

 

При слаба оценка на един от компонентите, изпитът се повтаря по време на следващи сесии.

 

СРОК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ – от учебната 2022/23 г.