news

Конкурс ДОКТОРАНТИ - 25 юли 2023 год.

Юли 25, 2023

Медицинският университет – София обявява следните конкурси за прием на докторанти за учебната 2023/2024 г., съгласно Решение на МС № 441/22.06.2023 г. 

 

Прочети повече

 

ШИ

Ф

Ъ

Р

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

 

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.2

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

1

2

 

 

 

 

Обществено дентално здраве

0

1

 

 

 

 

Ортодонтия

1

1

 

 

 

 

Терапевтична дентална медицина

2

1

 

Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години.


Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до Декана на съответния факултет);

2. ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ автобиография;

3. НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ НА ДИПЛОМА за придобита образователноквалификационна степен “МАГИСТЪР” с приложението или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка;

4. КОПИЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР – за участниците в конкурса за задочна докторантура;

5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област. Докторантът има права по чл. 70, ал.1, т.1-13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование.


СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА ДОКТОРАНТУРА В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ – ДВА МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВАТА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.


ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА АДРЕС:


ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 1431 София, ул. Георги Софийски № 1, Деканат, Етаж 2. За справки – Г-жа Дима Мандалева, тел. 02/954 13 21.