news

Институционална акредитация

Октомври 1, 2019

През периода от 30.09.2019 г. до 03.10.2019 г. беше проведено посещение на Експертна група на НАОА във връзка с Институционална акредитация на Медицински университет – София. Във Факултета по Дентална медицина посещението се осъществи на 30.09.2019 г. по предварително подготвена програма. В експертната група бяха включени проф. д-р Мария Куклева, дмн, проф. д-р Нели Спасова, дм, проф. д-р Аспазия Софиянова и доц. д-р Веселина Кондева, дм – наблюдаващ процедурата.

Бяха обсъдени въпроси, свързани с обучението на студенти, докторанти и специализанти във ФДМ, както и актуализиране на учебните програми.

 

Също бяха обсъдени провежданите вътрешни одити на различните звена във факултета. Вътрешните одити се провеждат по предварително изготвена чек листа, която включва – учебна дейност, научно-изследователска дейност, управление и развитие на специалността и управление на качеството. Резултатите се обобщават на събранията на Факултетската комисия по качество.