Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"

 

Указание за провеждане на конкурс
Процедурата по заемане на академичната длъжност „професор" се открива с решение на Академичния съвет за провеждане на конкурс по предложение на съответния съвет на структурното звено на МУ - София, мотивирано с предложение на ръководителя на приемащото първично звено, за наличност на часова натовареност за учебно-преподавателска или изследователска дейност. Конкурсът се обявява в „Държавен вестник" и на интернет страницата на МУ - София.
Кандидатите за заемане на академичната длъжност "доцент" трябва да отговарят на условията цитирани в Чл.126. от ПУРПНСЗАД на МУ-София.
Документите за участие в конкурса се подават от кандидатите в двумесечен срок от публикуване на обявата в Държавен вестник.

Необходими документи за допускане до конкурса
В двумесечен срок от публикуване на обявлението в „Държавен вестник" кандидатите за участие в конкурса подават заявление за допускане до ръководителя на приемащото структурно звено и прилагат 7 комплекта документи - 1 оригинал и 6 идентични на оригинала копия за останалите членове на журито, както следва:
1. европейски формат автобиография;
2. нотариално заверено копие на диплома за образователната и научна степен „доктор";
3. нотариално заверено копие на диплома за научната степен „доктор на науките" (ако има такава);
4. доказателство за заемане на академичната длъжност „доцент";
5. копие на документ/свидетелство за придобита специалност по съответното професионално направление само за регулирани медицински професии;
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за стаж по специалността (копие на трудова книжка);
9. удостоверение от последната месторабота за преподавателска дейност и учебна натовареност, включително и на хонорар, от предходните пет академични години;
10. доказателства за приложени в практиката научни изследвания, изобретения и рационализации (патенти, договори за внедряване на научни разработки);
11. списък и копия на публикации в специализирани научни издания (статии, монографии, учебни помагала), придружени със справка за импакт-фактор и справка за публикации, реферирани и индексирани в световни бази данни с научна информация, издадена от НАЦИД;
12. публикувани учебни материали - учебници, сборници, ръководства и др., разработени от кандидата;
13. доказателства за участие в научни проекти (служебни бележки, договори за участия в научни екипи и др.);
14. списък на защитилите докторанти под негово ръководство и копия от авторефератите им, включително справка за назначени на преподавателски позиции във висше училище или научна организация негови докторанти;
15. служебна бележка за специализантите под негово ръководство;
16. служебна бележка за дипломанти защитили под негово ръководство;
17. служебна бележка за работа по учебна програма или курс на преподаване във висше училище;
18. извънаудиторни занятия - споделяне на опита в преподаването и курсовете и супервизия и консултиране на колеги; осигуряване на занимания в практическа среда извън съответното висше училище или научна организация; разработване на лекционни курсове; преподаване по специалността на чужд език;
19. създаване на научна група от преподаватели; авторитетни отзиви; създаване на ново направление в науката; създадена научна школа; изнасяне на лекции в чуждестранни университети;
20. други научно-приложими разработки, съответстващи на изискванията на приемащото структурно звено;
21. списък на участията в научни форуми (конгреси, конференции, симпозиуми), придружени с копие на заглавната страница и резюмето от книжката с резюмета на форума;
22. доказателства за участия с доклади на международни и национални научни форуми;
23. списък с цитирания (разглеждат се само публикации в специализирани научни издания), удостоверени с надлежно издаден документ от НАЦИД, ЦМБ, БНДИ (ФДМ);
24. резюмета на трудовете, с които се кандидатства (на хартиен и електронен носител);
25.справка за участия в редколегии, членство в авторитетна творческа и/или професионална организация в съответната научна област, рецензии, публикации с обществено значение и др. постижения с подпис на кандидата;
26. авторска справка на научните приноси на трудовете;
27. доказателства за изпълнение на минималните национални изисквания и изискванията на този правилник

Преподавателската дейност, учебната работа, научноизследователска дейност и научната активност на кандидата се оценяват според изпълнението на условията по чл. 134, 135 ал. 2 и въз основа на показателите, съгласно Приложения 3 и 4. До участие в конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на законовите изисквания, включително на минималните национални изисквания, и на изискванията на ПУРПНСЗАДМУС.

Материалът е съобразен с ПУРПНСЗАД на МУ-София.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" по научни области и/или професионални направления в Медицински университет - София  -  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА