Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

 

Указание за провеждане на конкурс
Процедурата по заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ се открива по решение на Академичния съвет на МУ – София по предложение на Катедрения съвет, утвърдено от Факултетния съвет – при наличие на норматив и свободна щатна бройка. Конкурсът се обявява в Държавен вестник и сайта на Медицински университет – София.
Документите за участие в конкурса се подават от кандидатите в двумесечен срок от публикуване на обявата в Държавен вестник.

Документи за участие в конкурса:
1. Европейски формат автобиография (с посочена преподавателска дейност и учебна натовареност - ако има такива);
2. Нотариално заверено копие на диплома за образователната и научна степен „доктор" (с приложен автореферат на докторската дисертация);
3. Медицинско свидетелство;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и копие на трудова книжка;
6. Нотариално заверено копие на диплома за придобита специалност;
7. Списък и копия на публикации (статии, монографии, учебни помагала);
8. Доказателства за изобретения (патенти, договори за внедряване на научни разработки);
9. Доказателства за участие в научни проекти (служебни бележки, договори за участия в научни екипи и др.);
10. Служебна бележка от висше училище за преподавателска и учебна натовареност, включително и на хонорар най-малко за предходните две последователни академични години;
11. Служебна бележка за работа по учебна програма или курс на преподаване във висше училище, включително и на хонорар;
12. Други научно-приложими разработки, съответстващи на изискванията на съответното приемащо структурно звено;
13. Доказателства за изпълнение на минималните национални изисквания.

Справки

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" по научни области и/или професионални направления в Медицински университет - София  -  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - Брой точки по показатели

Списък Публикации – гл. асистент по професионално направление 7.2 „Дентална медицина“
 

Кандидатите прилагат по 5 комплекта документи – 1 оригинал и 4 идентични на оригинала копия, според чл.120(3) от ПУРПНСЗАД на МУ – София.
До участие в конкурса от комисия по допустимост се допускат кандидатите, които отговарят на законовите изисквания и на изискванията на ПУРПНСЗАД на МУ – София.
Кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от процедурата по допускане в срок до 14 дни след определяне на научното жури.

Процедура по избор на гл. асистент
В 14 дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите се провежда първото заседание на научното жури, на което се избира неговият Председател – вътрешен за МУ – София и се определя дата за второто заключително заседание.
Заключителното заседание на научното жури (чл.122 (1) от ПУРПНСЗАД на МУ – София) се провежда на определена (до 1 месец след допускане на кандидатите) дата. Кандидатите допуснати до участие правят кратко представяне по тема избрана от научното жури, съответстваща на обявения конкурс по предварително предоставен конспект и отговорят на зададени от журито въпроси. Членовете на журито представят становища, които трябва да завършват с положителна или отрицателна оценка.
Съответствието по същество с минималните национални изисквания на ПУРПНСЗАД на МУ – София, както и приложените доказателства се проверяват от научното жури и се отразяват в писменото становище, което всеки член на научното жури трябва да изготви и представи за всеки кандидат по отделно, в рамките на 1-2 страници. Становището трябва да включва следните направления (чл. 119 ПУРПНСЗАД на МУ – София):

Кратки биографични данни за кандидата

Учебна работа:

  • Аудиторна и извънаудиторна работа със студенти за период от последните 2 години;
  • Използване на електронно обучение;
  • Работа по учебна програма или курс;
  • Работа със студенти и докторанти в изследователски проекти и кръжоци.

 Изследователска работа:

  • Изследователска  работа - участие в изследователски проекти, завършили с научни резултати;
  • Научни публикации - печатни и електронни научни публикации.

 Заключение - трябва да завършва с положителна или отрицателна оценка на кандидатите за „гл. асистент”.

При повече от един кандидат журито прави задължително класиране на участниците в конкурса. Изборът се провежда с явно гласуване.
Не по-късно от 7 дни след провеждането на конкурса, председателят на журито представя обобщен доклад-заключение за резултатите от конкурса до факултетния съвет с предложение за избор. Решението се взема с мнозинство повече от половината от присъстващите при спазен присъствен кворум. В 7-дневен срок от проведеното заседание се прави мотивирано писмено предложение до Академичния съвет за одобрение на избора на класираните кандидати.

Материалът е съобразен с ПУРПНСЗАД на МУ-София.