Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“

 

Указание за провеждане на конкурс
Процедурата по заемане на академичната длъжност „доцент“ се открива по решение на Академичния съвет на МУ – София по предложение на Катедрения съвет, утвърдено от Факултетния съвет – при наличие на норматив и свободна щатна бройка. Конкурсът се обявява в Държавен вестник и сайта на Медицински университет – София.
Документите за участие в конкурса се подават от кандидатите в двумесечен срок от публикуване на обявата в Държавен вестник.
Кандидатите за заемане на академичната длъжност "доцент" трябва да отговарят на условията цитирани в Чл.134. от ПУРПНСЗАД на МУ-София

Необходими документи за допускане в конкурса
В двумесечен срок от публикуване на обявлението в „Държавен вестник" кандидатите за участие в конкурса подават заявление за допускане до ръководителя на приемащото структурно звено и прилагат 7 комплекта документи - 1 оригинал и 6 идентични на оригинала копия за останалите членове на журито, както следва:
1. Европейски формат автобиография;
2. Нотариално заверено копие на диплома за образователната и научна степен „доктор";
3. Нотариално заверено копие на диплома за научната степен „доктор на науките" (ако има такава);
4. Нотариално заверено копие на документ/ свидетелство за придобита специалност по съответното професионално направление (ако допълнително се изисква);
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетелство за съдимост;
7. Удостоверение за стаж по специалността (копие на трудова книжка);
8. Удостоверение от последната месторабота за преподавателска дейност и учебна натовареност, включително и на хонорар, от предходните две академични години;
9. Доказателства за приложени в практиката научни изследвания, изобретения и рационализации (патенти, договори за внедряване на научни разработки);
10. Списък и копия на публикации в специализирани научни издания (статии, монографии, учебни помагала);
11. Публикувани учебни материали - учебници, сборници, ръководства и др., разработени от кандидата;
12. Доказателства за участие в научни проекти (служебни бележки, договори за участия в научни екипи и др.);
13. Списък на защитилите докторанти под негово ръководство и копия от авторефератите им (ако има такива);
14. Служебна бележка за специализантите под негово ръководство;
15. Служебна бележка за дипломанти, защитили под негово ръководство;
16. Служебна бележка за работа по учебна програма или курс на преподаване във висше училище;
17. Други научно-приложими разработки, съответстващи на изискванията на приемащото структурно звено;
18. Списък на участията в научни форуми (конгреси, конференции, симпозиуми), придружени с копие на заглавната страница и резюмето от книжката с резюмета на форума;
19. Списък с цитирания (разглеждат се само публикации в специализирани научни издания) и резюмета на трудовете след защита на докторската дисертация (на хартиен и електронен носител);
20. Справка за участия в редколегии, членство в авторитетна творческа и/или професионална организация в съответната научна област, рецензии, публикации с обществено значение и др. постижения с подпис на кандидата;
21. Авторска справка на научните приноси на трудовете;
22. Доказателства за изпълнение на минималните национални изисквания и изискванията на този правилник Приложения 3 и 4.

Преподавателската дейност, учебната работа, научноизследователска дейност и научната активност на кандидата се оценяват според изпълнението на условията по чл. 126, 127 ал. 2 и въз основа на показателите, съгласно Приложения 3 и 4. До участие в конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на законовите изисквания, включително на минималните национални изисквания, и на изискванията на ПУРПНСЗАДМУС.

Материалът е съобразен с ПУРПНСЗАД на МУ-София.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" по научни области и/или професионални направления в Медицински университет - София  -  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА