Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“

 

Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ се предлага от първичното структурно звено (катедрата) при наличие на свободна щатна бройка и учебна натовареност според приетия норматива за учебна натовареност на ФДМ, утвърждава от съвета на приемащото структурно звено (ФС) и се одобрява от АС.

В срок от два месеца след обявление на конкурсът на интернет страницата на МУ – София кандидатите подават заявление за допускане до ръководителя на приемащото структурно звено и прилагат следните документи:

  1. европейски формат автобиография;
  2. нотариално заверено копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър";
  3. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв);
  4. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
  5. медицинско свидетелство;
  6. свидетелство за съдимост;
  7. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
  8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива);
  9. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

До участие в конкурса се допускат кандидатите, документите на които отговарят на законовите изисквания и на изискванията в настоящия правилник за заемане на академичната длъжността "асистент". Председателят на комисията по допускане писмено уведомява всички кандидати за резултата от процедурата по допускането им по документи, като за недопуснатите кандидати се посочват и мотивите за недопускането им в 7 дневен срок след изтичането на срока. Конспектът, по който ще се проведе конкурсният изпит по специалността, се подготвя в катедрата, предложила академичната длъжност „асистент" и се утвърждава от ръководителя на приемащото структурно звено. Изпитът по специалността се провежда не по-късно от един месец от изпращането на съобщението по ал. 3. Успешно издържали конкурсния изпит (> мн. добър 4,50) се явяват на изпит по английски език в ДЕОС към МУ-София.
Не по-късно от 7 дни след провеждането на конкурса по документи и изпит, председателят на комисията представя обобщен доклад -заключение за резултатите от конкурса до съответния съвет на приемащото структурното звено(ФС) на ФДМ - МУ -София, с мотивирано предложение за избор, който се подписва от всички членове на комисията.

Медицински университет – София назначава на длъжност „асистент“ на срочен трудов договор лице, въз основа на спечелен конкурс с изпит по специалността и английски език.  Изборът се утвърждава от съвета на приемащото структурно звено и се одобрява от АС, след което Ректорът назначава избраното лице на академичната длъжност „асистент“. В срока на договора лицето, заемащо длъжността „асистент" предприема действия за придобиване на образователната и научна степен „доктор“.

Материалът е съобразен с ПУРПНСЗАД на МУ-София.