Научно-изследователска дейност във ФДМ – 2020 г.

 

Академичен състав
Научно-изследователската дейност на преподавателите във ФДМ към края на 2020 г. се осъществява от общо 123 преподаватели, от които 40 хабилитирани (13 професори и 27 доценти) и 83 нехабилитирани преподаватели. 15 са хоноруваните преподаватели към различните катедри.

Научни публикации
През 2020 г. общият брой на научните публикации на академичния състав на ФДМ е 137, като 45 от тях са публикации в международни издания. 72 статии са в реферирани списания, а от тях  12 статии са в списания с Impact factor. Издадени са 7 монографии, учебници и учебни помагала. Отчетени са 313 бр. цитирания.

Научни проекти
През 2020 г. във ФДМ се разработват общо 22 проекта. 
Текущите проекти с базова организация ФДМ са 11 като 9 от тях са по конкурса „Грант“ към СМН на МУ-София, 1 по конкурс „Изграждане на инфраструктура за научни изследвания на МУ-София - 2019 г.“ и 1 конкурс за докторанти – „Млад изследовател“. 
Отчетени са 10 проекта по конкурс „Грант“, на обща стойност 55 292,67 лв. и един проект на стойност 2993 лв. от конкурс за докторанти „Млад изследовател“.

Научна дейност на докторанти 
През 2020 г. докторантите са били общо 21, като от тях 7 са защитили дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „Доктор“ през настоящата година. 
Зачислени са 3 нови докторанта – 1 редовен и 2 на самостоятелна подготовка. Предстои зачисляването на още един редовен докторант, който вече е спечелил конкурс. Към края на 2020 г. във факултета се обучават общо 14 докторанта.

През 2020 г. 2 членове на академичния състав на ФДМ, МУ-София придобиват научната степен „доктор на науките“. Това са:

- доц. д-р Мирослава Милети Динкова, доцент в катедра „Ортодонтия“. Темата на дисертационния и труд е „Приложение на Дент@лайн дигитални алайнери за ортодонтско лечение”. Същият е успешно защитен пред научно жури на 12.10.2020 г. във ФДМ, МУ-София.

- д-р Мариана Петрова Цекова-Янева, гл.ас. в катедра „ООД“ защитава дисертационен труд за придобиване на НС „Доктор на науките“ на тема „Лечение на сенсибилизирани пациенти с биопоносими дентални материали“. Защитата е проведена във ФДМ, МУ-Пловдив на 13.07.2020 г.

Така, членовете на академичния състав на ФДМ, притежаващи НС „доктор на науките“ стават общо 5.