Научно-изследователска дейност във ФДМ – 2018 г.

 

Академичен състав
През 2018г. учебната и научно-изследователската дейност на преподавателите във ФДМ се осъществява от 42 хабилитирани преподаватели, като от тях – 15 професори и 27 доценти. Нехабилитираните преподаватели са 92. 71 от преподавателите притежават ОНС „доктор“ и 6 НС „доктор на науките“. През годината, след спечелени конкурси, 4 заемат академичната длъжност „главен асистент“.

Научни публикации
През 2018 г. общият брой на научните публикации е 133, като 57 от тях са публикации в международни издания, 57 са в реферирани списания, а 18 статии са в списания с Impact factor.
Издадени са 7 монографии, учебници и учебни помагала.
Изнесени са 112  пленарни лекции, научни доклади и постери на национални и международни форуми, като 40 от тях са в чужбина.

Научни проекти
През 2018 г. във ФДМ се разработват общо 17 проекта.
Отчетени са 7 проекта по конкурс „Грант“, на стойност 47 933,60 лв., един проект на стойност 7 400,00 лв. от конкурс „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения“ и един проект на стойност 9575,80 лв. от конкурс „Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-София“.

Научна дейност на студенти
Студенти реализират научна дейност в рамките на 7 кръжока: Дентална фотография, Орална медицина, Дентална клинична алергология, Консервативно зъболечение, Пародонтология. През 2018 г. студенти имат 1 публикация, 6 участия в научни форуми и 1 в проекти.

Научна дейност на докторанти
През 2018 г. докторантите са били общо 26, като от тях 9 са защитили дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „Доктор“ през настоящата година.
Зачислени са 7 нови докторанта – четирима от тях са в редовна форма на обучение, двама са задочно и един докторант на самостоятелна подготовка. Докторантите имат общо 38 публикации, като 13 от тях са в чужди списания.