Научно-изследователска дейност във ФДМ – 2017 г.

 

Академичен състав 
През 2017 г. учебната и научно-изследователската дейност на преподавателите във ФДМ се осъществява от 44 хабилитирани преподаватели, като от тях – 17 професори и 27 доценти. Нехабилитираните преподаватели са 91. 70 от преподавателите притежават ОНС „доктор“ и 6 НС „доктор на науките“. През годината, след спечелени конкурси, са хабилитирани 3 нови доценти, а 6 заемат академичната длъжност „главен асистент“. 1 професор защитава дисертация за НС „доктор на науките“.

Научни публикации 
През 2017 г. общият брой на научните публикации на преподаватели е 140, като 54 от тях са публикации в международни издания, 70 са в реферирани издания, а 13 статии са в списания с Impact factor. Отчетени са 364 бр. цитирания.
Издадени са 9 монографии, учебници и учебни помагала.
Регистрирани са 61 участия в научни форуми у нас и 72 в чужбина от преподаватели във ФДМ.

Научни проекти
През 2017 г. във ФДМ се разработват общо 17 проекта.
Отчетени са 4 проекта по конкурс „Грант“, на стойност 19 910,14 лв. и един проект на стойност 10 000,00 лв. от конкурс „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения“. Текущите проекти с базова организация ФДМ са 12, като 8 от тях са от конкурса „Грант“ към СМН на МУ-София.

Научна дейност на студенти
Научната дейност на студентите през 2017 г. се реализира в 6 кръжока. Те са с различни теми в сферата на Детска дентална медицина, Физиотерапия, Консервативно зъболечение, Ортодонтия, Орална медицина и Дентална клинична алергология. През годината студенти са взели участие в 4 научни форума и 3 проекта.

Научна дейност на докторанти
През 2017 г. докторантите са били общо 26, като от тях 7 са защитили дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „Доктор“ през съответната година. Зачислени са 8 нови докторанта – двама от тях са в задочна форма на обучение, един е редовен, а останалите са на самостоятелна подготовка.
Отпечатани са 25 научни статии, казуистики и обзори с участието на докторанти.