Правила за участие в Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ на
Факултет по Дентална медицина, МУ-София
(трета година – 2021 г.)

 

ФДМ, МУ-София обявява конкурс за участие в Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“  (трета година – 2021 г.).  

Предвиденото финансиране по Национална програма "Млади учени и постдокторанти" цели привличане, задържане и стимулиране на младите учени за научно-изследователска работа и реализиране на публикации в индексирани и реферирани издания с участие на млади учени и/или постдокторанти. Програмата е за период от 3 години /2019-2021 г./, като това е третата година.

Договорите и възнагражденията по програмата следва да са само за извършване на научноизследователска дейност. Не трябва да има дублиране на заплащане за една и съща научно-изследователска дейност. Средствата по Националната програма не могат да се използват за идентични дейности, финансирани от фондовете на Европейския съюз, друго национално финансиране, както и други донорски програми.

Правилата са изготвени въз основа на Решение № 577 от 17.08.2018г. на МС за одобряване на национална програма „Млади учени и постдокторанти“, Указания за изпълнение на Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ разработени от МОН с цел постигане на устойчиви резултати по програмата, в сила от м. януари 2020 г. и писмо от Ректора на МУ-София (изх. № 419/03.02.2020 г.).

По проекта могат да кандидатстват преподаватели от ФДМ, на основен трудов договор, които отговарят на следното определение (Закон за насърчаване на научните изследвания ДВ. Бр. 92 от 17.10.2003г):

 • Млад учен - лице, което извършва научноизследователска и научно образователна дейност във висше училище  след придобиване ОКС „магистър“, но не повече от 10г. след придобиването й.
 • Постдокторант - учен, който е придобил ОНС „доктор“, но не повече от 5 г. след придобиването й.

За ФДМ са отпуснати 6,74 % или 40 526,87 лв. от субсидията за МУ-София за 2021 г., която е 601 625,00 лв. Сумата е определена според Правила и критерии за разпределяне на средствата по програмата между структурните звена на МУ-София, (приети на АС - протокол № 5/11.01.2021 г.).

Субсидията ще бъде разпределена под формата на допълнително месечно възнаграждение на преподаватели, отговарящи на условията за „млад учен“ и „постдокторант“, след провеждане на конкурс организиран от ФДМ, според описани по долу правила. Месечното възнаграждение за всеки участник ще бъде не по-ниско от 200 лв. и не по-високо от 500 лв., според Приложение 11 ННП „Млади учени и постдокторанти„ и ще зависи от броя на класираните кандидати.

Документи за участие:

 1. Европейски формат автобиография;
 2. Диплома за завършена магистърска степен по дентална медицина, и диплома за завършена ОНС „доктор“ (ако има такава);
 3. Мотивационно писмо, включващо и информация за областта на научните интереси;
 4. Копие на основен трудов договор във ФДМ;
 5. Проект на научна задача:
 • Кратка анотация по проблема с формулирана работна хипотеза;
 • Цел, задачи;
 • Материали, методи;
 • Очакване резултати;
 • Очаквани приноси;
 • Библиография.
 1. Декларация за липса на финансиране по други подобни програми.
 2. Декларация за уникалност на научната задача, която не е била включена в други научни проекти.

Комисията може да извършва проверки по достоверността на документите.

Участието в проекта, трябва да завърши с 2 публикации (една в сп. на ФДМ „Проблеми на денталната медицина“ и втора в реферирано издание или списание с  IF по Thomson Reuthers).  

Научната задача може да бъде част от проект, но без да повтаря финансирани проекти към СМН на МУ-София. Може да бъде и част от дисертационен труд или задача извън него.

Отчет трябва да бъде направен на 6 месеца и към края на едногодишния период, като научната задача се описва по всички правила за научен отчет (виж отчет на проект към СМН, МУ София). Тя се рецензира от двама рецензенти, определени от комисията, и се докладва пред комисията от нейн член. Поставя се оценка, като при незадоволителна оценка средствата се възстановяват на МОН в срок от 2 месеца. Оценката на кандидатите и класирането ще бъде въз основа на представения от тях работен план за научна задача по критерии, описани в приложената оценъчна карта, която прилагаме към настоящите правила и интервю с кандидатите.

Правилата са изготвени от Комисия с председател доц. В. Свещаров и членове проф. М. Рашкова, проф. Кр. Янева и д-р М. Янкова (Заповед № 19/14.01.2021 г.) и приети на АС от 28.01.2021 г.

Срок и място за подаване на документите: 19.02.2021 г. в Деловодството на ФДМ.

Технически сътрудник и лице за справки – Дима Мандалева – вътр.тел.: 432 и мобилен тел.: 0888012618.

 

Заповед за Комисия
Декларация 1
Декларация 2