Проф. д-р Христина Лазарова Попова, доктор

 

Трудов стаж:

 • 2006 - 2020 г. – Ръководител катедра по Пародонтология и ЗОЛ, Факултет по дентална медицина – София;
 • 2013 - 2020г. – Заместник Декан по лечебно-диагностичната дейност;
 • От 2012г. – Професор по пародонтология;
 • 04.11.02г. – Доцент по Пародонтология, Стоматологичен факултет – София;
 • 1999г. – Главен асистент в катедра по Пародонтология и ЗОЛ, Стоматологичен факултет – София;
 • Април, 1989г. – Главен асистент в катедра по Терапевтична стоматология, Стоматологичен факултет – София;
 • 05.11.85г. – Старши асистент в катедра по Терапевтична стоматология, Стоматологичен факултет – София;
 • 20.02.84г. – Асистент в катедра по Терапевтична стоматология, Стоматологичен факултет – София;
 • 19.07.1977-20.02.1984г. – Асистент към катедра по Терапевтична стоматология – Стоматологичен факултет – Пловдив;
 • 1976-1977г. – ординатор в Окръжна поликлиника гр. Добрич.

Образование и обучение:

 • 2004г. – Придобита специалност по „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица”;
 • 2005г. – Придобита специалност „Обща стоматология”;
 • 1979г. – Придобита специалност по „Терапевтична стоматология”;
 • 1975г.  - Завършила Стоматологичен факултет, София.

Научна степен „Доктор“

 • 18.05.1998г. – Защитена кандидатска дисертация: „Контрол и превенция на гингивалното възпаление с химическа инхибиция на плаката”.

Академични звания и длъжности:

 • От 2013 - 2019г. – Зам Декан по ЛДД, Факултет по Дентална Медицина, МУ – София;
 • От 2012г. – Професор;
 • От 2002г. – Доцент;
 • 1979 - 2001г. - Асистент/Старши/Главен асистент.

Други административни и обществени позиции:

 • От 2005г. и продължава - Член на редакционната колегия на сп. „Зъболекарски преглед”;
 • От 2006г. и продължава - Член на редакционната колегия на сп. „Проблеми на денталната медицина”;
 • От 2019г. - Член на редакционната колегия на сп. “Acta Medica Bulgarica”;
 • От 2010г. и продължава - Член на Академичния съвет на МУ;
 • Член на Българския зъболекарски съюз от създаването;
 • Член на Българското научно стоматологично дружество от създаването;
 • От 2011г. - Научен ръководител на трима защитили докторанти в Катедра Пародонтология, двама от които вече хабилитирани и един главен асистент;
 • От 2006г. – Ръководител на повече от 10 специализанти в Катедра Пародонтология.

Научна дейност и научни трудове: интереси в областта на диагнозата, превенцията и лечението на пародонталните заболявания, включително хирургично лечение при мукогингивални проблеми и резективна и регенеративна пародонтална терапия

 • Научни разработки, отпечатани в научни списания (от 1982 год.) – над 120 броя;
 • Научни разработки, докладвани у нас (от 1979 год. досега) – над  100 броя;
 • Научни разработки, докладвани в чужбина (от 1988 год. до 1999) – около 30 броя;
 • Доклади – (от 1999 год. досега) над 90 броя;
 • Рационализации – 5 броя;
 • Два учебни филма за Студия за учебни филми МА – София;
 • Съавтор на две монографии;
 • Ръководство и участие в повече от 10 научни проекта, финансирани от СМН;
 • Участие в един международен проект;
 • Цитирания – 58 в чужбина и България.

Отличия:

 • Почетен знак на Декана на Факултет по Дентална Медицина по случай избирането за професор;
 • Почетен знак на Декана на Факултет по Дентална Медицина по случай приключване на първия мандат като Зам. Декан по ЛДД;
 • Панацея златна за цялостна дейност;
 • Почетен знак Signum Laudis pro scientaie meritis за най-успешна научна разработка.