Пародонтология

 

Дисциплината "Пародонтология" се изучава в VII, VIII, IX и X семестър.

Какви форми и методики на обучение се използват в курса: Курсът се състои от 210 академични часа:

1. Лекции 75 часа

 • Лекционна програма по предклинична пародонтология ІV курс – VІІ (зимен) семестър – през седмица
 • Лекционна програма по клинична пародонтология ІV курс – VІІІ (летен) семестър – през седмица
 • Лекционна програма по клинична пародонтология V курс – ІХ (зимен) семестър – през седмица
 • Лекционна програма по клинична пародонтология V курс – Х (летен) семестър – всяка седмица

2. Упражнения 135 часа

 • Практически упражнения по пародонтология ІV курс – VІІ (зимен) семестър (едно упражнение през седмица по 2 учебни часа = 15 часа)
 • Практически упражнения по пародонтология ІV курс – VIII семестър (едно упражнение по 2 учебни часа всяка седмица = 30 часа)
 • Практически изпит по пародонтология ІV курс – VIII семестър: “Инструментариум и инструментиране в пародонтологията. Диагноза на пародонталните заболявания.”
 • Практически упражнения по пародонтология V курс - ІХ семестър (едно упражнение от 3 учебни часа всяка седмица = 45 часа)
 • Практически упражнения по пародонтология V курс - Х семестър (едно упражнение от 3 учебни часа всяка седмица = 45 часа)
 • Практически изпит по пародонтология V курс Х семестър

Семинарни занятия по пародонтология V курс - ІХ семестър
1. Гингивити – клинична картина, диагностика и лечение.
2. Пародонтити – клинична картина, диагностика и лечение.
3. Планиране на пародонталното лечение и изготвяне на лечебен план.

Семинарни занятия по пародонтология V курс - Х семестър
1. Инициална пародонтална терапия.
2. Антибактериална медикаментозна терапия на пародонталните заболявания: локално и системно приложение. Химически контрол на бактериалната плака: супрагингивален и субгингивален.
3. Клинична характеристика, диагностика и лечение на орални лезии.

АНОТАЦИЯ НА КУРСА:
Курсът по „Пародонтология” предоставя възможност за придобиване на знания и компетенции, необходими за пълноценната диагностика, профилактика, лечение и контрол на пародонталните заболявания.

Курсът се състои от 210 академични часа:
• Лекции 75 часа
• Упражнения 135 часа

Практическите упражнения през VІІ семестър са тематични и представляват фантомно обучение на студентите с работа върху модели с твърда и мека пародонтална гингива: студентите изучават инструментариум и инструментиране в пародонтологията.Осигурен е синхрон на лекционното преподаване и практическото обучение по пародонтология, както и съответствие на съдържанието на учебната програма с реалните нужди на клиничната дентална практика.
От дидактическа гледна точка обучението започва с предклиничен VІІ (зимен) семестър, в който студентите се запознават с анатомията на пародонталните структури; инструментариум в пародонтологията и техниките за инструментиране; изучават различни хирургични шевове на модел. В следващият VІІІ (летен) семестър студентите усвояват методите за диагноза в пародонтологията: регистриране на медицинска и дентална анамнеза; екстра и интраорален статус; хигиенен статус; гингивален статус; измерване и регистриране на пародонталните параметри – дълбочина на пародонтален джоб при сондиране, клинично ниво на прикрепване, фуркационни лезии, подвижност на зъбите, гингивални рецесии и др.; рентгенова диагностика, микробиологична диагностика и запознаване с документацията в пародонталната практика. Изследване на оралната мукоза е част от обучението на студентите. Клиничното обучение включва и осъществяване на клинична профилактика, лечение на гингивит и диагноза на пародонтално болен. Предклиничният курс завършва с практически изпит: “Инструментариум и инструментиране в пародонтологията. Диагноза на пародонталните заболявания”.
През следващите клинични семестри студентите затвърждават клиничните и параклиничните методи за диагноза, като акцентът е поставен върху усъвършенстване на техниките за инструментиране /scaling и root planing/ и осъществяване на каузално-асоциирана терапия, свързана с контрол на причините и факторите за възпалително деструктивните заболявания на пародонта. Семинарите през този клиничен семестър разглеждат клиниката на плак-асоциираните заболявания на пародонта – гингивит и пародонтит. През последния клиничен семестър студентите придобиват по-голяма самостоятелност в клиничните процедури и активно изготвят и осъществяват лечебен план, който включва инициална, корективна и поддържаща фаза. Семинарите са посветени на съвременното лечение на пародонталните заболявания – изготвяне на лечебен план; системна, локална и топикална антибактериална терапия и клиника на заболяванията на оралната мукоза. Клиничното обучение по пародонтология завършва с практически изпит, който се осъществява в три клинични упражнения и се състои в диагноза, лечебен план на пародонтално болен и осъществяване на супра- и субгингивално отстраняване на зъбен камък и плака. 
Клиничното обучение на студентите продължава и в шести курс по време на преддипломния стаж с пародонтално лечение на пациент, на който студентите трябва да извършат пълен лечебен план включително корективна и поддържаща терапия

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:
Учебната програма е синхронизирана с концепцията на Европейската асоциация по пародонтология и свързаната с нея нова терминология на пародонталните болести, на съвремeнни методи на диагностика на заболяванията на пародонта и оралната лигавица и комплексно лечение на тези заболявания, както и тяхната дългосрочна поддръжка.
Програмата има за цел да подготви студентите в диагноза и лечение на пародонталните заболявания.

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА:

 • Да представи на студентите информация за естеството на пародонталните структури и функциите им;
 • Да осигури знания на студентите за природата на пародонталните заболявания и тяхната етиология и патогенеза;
 • Да представи съвременната класификация и клиничната характеристика на пародонталните заболявания;
 • Да обучи студентите в съвременни методи за диагноза на пародонталните заболявания;
 • Да осигури на студентите определен обем клинична работа за придобиване на критерии за клиничните характеристики на заболяванията и за оздравяването;
 • Да представи съвременната концепция за основни подходи на лечение на различните пародонтални заболявания и да предостави възможност за практическо изпълнение на основни клинични процедури за лечение.

Осигурен е възможен синхрон на лекционното преподаване и практическото обучение по пародонтология, както и съответствие на съдържанието на учебната програма и с реалните нужди на клиничната практика.
Практическият изпит се провежда в рамките на последните три седмици от летния семестър, като през първата седмица асистентът на групата приема и одобрява студентския пациент за изпита. Пациентът трябва да е с умерен до тежък пародонтит, да има най-малко 15 зъба и поне 4-6 от тях да имат дълбочина на джобовете 5 мм или повече, както и да не е лекуван през последните 6 месеца. През третата седмица в присъствието на хабилитиран преподавател и асистента на групата се оценява и приема работата на студентите.
 

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:
Текущ контрол
Текущият контрол включва участие в семинари за всеки семестър, изготвяне на реферати от студентите, тест на края на VIII семестър, изготвяне на лечебни планове през IX и X семестър.
Практически изпит
Практически изпит в края на VIII семестър, който включва разпознаване на инструменти от комплект и демонстрация на работата с тях, както и изпълнение на един пародонтален хирургичен шев.
Практическият изпит в края на X семестър се провежда в рамките на последните три седмици от летния семестър, като през първата седмица асистентът на групата приема и одобрява студентския пациент за изпита. Пациентът трябва да е с генерализиран пародонтит, да има най-малко 10 зъба и някои от тях да имат дълбочина на джобовете 5 мм или повече. През третата седмица в присъствието на хабилитиран преподавател и асистента на групата се оценява и приема работата на студентите.
Семестриален изпит
Семестриалният изпит се провежда в края на X семестър, включва 2 устни и 1 писмен въпрос (20 минути за него).
Други
Държавният изпит включва писмена и устна част. Писмената част се състои от 20 тестови въпроса, които трябва да се попълнят за 20 мин. Устната част включва 2 въпроса от конспекта. Слаба оценка на писмената или устна част е слаба оценка на изпита.