СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА ПО „МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ“ 

НА ТЕМАКОМУНИКАЦИЯ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА“

 

Курсът за придобиване на комуникационни умения е предназначен за студенти от всички курсове, с поставено изискване за успешно положен изпит по „Медицинска психология“. Преподаването се осъществява в 15 учебни часа както следва –  6 часа лекции през седмица и 9 часа теоретично-практически упражнения, които са в продължение на четири двучасови и едно едночасово занимания, през седмица. Часове за самоподготовка – 15ч.

Целта на курса е придобиването на теоретични познания и практически комуникационни умения с денталните пациенти.

Успешно преминалите обучението получават 1 кредит.

За  записване и контакти:

Доц.д-р Бойко Бонев, доктор 
e
-mail: boyko.bonev@fdm.mu-sofia.bg

д-р Ив.Михайлова, доктор
e
-mail: ivanka.vasileva@fdm.mu-sofia.bg