Социална медицина и медицинска етика

 

 

     

Дисциплината " Социална медицина и медицинска етика" (СММЕ) се изучава в IV семестър.
Форми и методики на обучение, използвани в курса: лекции, семинари, дискусии, решаване на казуси, изпълнение на възложена задача, мултимедийни презентации.

АНОТАЦИЯ НА КУРСА
Курсът по СММЕ цели придобиване на теоретични знания и компетенции относно:

  • Същността на общественото здраве, неговите измерители и фактори, които го обуславят;
  • Методиката на научното изследване;
  • Етичните принципи, които регулират професионалната дейност на лекаря по дентална медицина.

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:
Създаване на базови знания за глобалните проблеми на Общественото здраве и тяхното разрешаване и умения за разрешаване на конфликтни ситуации от морално естество в професионалната практика.

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА:

  • Създаване на базови познания относно съвременната концепция за здравето и болестта;
  • Създаване на базови познания за социалните фактори на здравето, измерителите на Общественото здраве, рисковите групи на здравето, тенденциите в развитието на здравното състояние на отделните групи в обществото;
  • Въведение в методиката на научното изследване – събиране и анализиране на литературни данни, формулиране на цел, анализ на резултатите;
  • Формиране на знания относно основните принципи на медицинската етика, правилата за добра дентална практика, изискванията в етичния кодекс на БЗС, етичните норми в денталната медицина, съдържащи се в международни документи;
  • Възпитаване на умения за разрешаване на конфликти от етично естество в клиничната практика.

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:
Текущ контрол, Семестриален изпит през лятната сесия