Обществено дентално здраве

 

 

     

Дисциплината "Обществено дентално здраве" се изучава в V и VI семестър.
Форми и методики на обучение, използвани в курса: лекции, семинари, дискусии, решаване на казуси, самостоятелна работа по възложена задача, колоквиум.

АНОТАЦИЯ НА КУРСА:
Курсът по ОДЗ предоставя възможност за придобиване на теоретични знания и компетенции относно:

 • Структурата и организацията на Националната здравна система и системата за денталната помощ в България и в Европейските страни;
 • Действащото законодателство в областта на здравеопазването и денталната помощ;
 • Денталното здраве като неделима част от общото здраве, показатели, с които се оценява, епидемиология, промоция и профилактика на денталните заболявания;
 • Организация на лечебно-диагностичната дейност на лекаря по дентална медицина – ергономични норми за планиране и оборудване на дентален кабинет, за организиране на пряката лечебно-диагностична дейност;
 • Базови знания относно професионалните рискови фактори и тяхната профилактика;
 • Разкриване и управление на дентална практика;
 • Промоцията на здравето и подобряване на оралното здраве на ниво индивид, семейство, обществени групи.

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:
Целта на обучението е създаване на базови знания за същността, структурата, управлението, финансирането и законодателното регулиране на денталното здравеопазване и умения за организиране и управление на денталната практика.

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА:

 • Създаване на базови знания за същността, структурата, управлението, финансирането и законодателното регулиране на денталното здравеопазване;
 • Създаване на базови знания за основните характеристики на денталното здраве, тенденциите в неговото развитие, променящата се структура на денталните заболявания и свързаната с това промяна в модела на потребностите от дентална помощ и бариерите за използването й;
 • Формиране на знания относно основните принципи за разработване и оценяване на обществено базирани дентални програми;
 • Създаване на базови знания за организация и провеждане на епидемиологично проучване в областта на денталната медицина, извършване на статистически анализи и оценка на основни статистически показатели;
 • Създаване на умения за организация и провеждане на емпирични социологически проучвания в областта на денталната медицина;
 • Създаване на знания и умения за контролиране на професионалните рискове в денталната практика;
 • Създаване на умения за прилагане на ергономичните принципи и норми при планиране и оборудване на работния кабинет и организиране на лечебно-диагностичната дейност.

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:
Колоквиум, текущ контрол, семестриален изпит през лятната сесия.