Медицинска психология

 

 

     

 

Дисциплината "Медицинска психология" се изучава в III семестър.
Форми и методики на обучение, използвани в курса: лекции, семинари, дискусии, решаване на казуси, изпълнение на възложена задача, мултимедийни презентации, ролеви игри.

АНОТАЦИЯ НА КУРСА
Курсът по Медицинска психология” предоставя възможност за  придобиване на знания и компетенции, съответстващи на съвремените разбирания за био-психо-социалния модел в медицината. Обучението предлага базисни знания по психология, изучава се разбирането за норма в психологията, също така понятията като стрес и тревожност. Една от основните задачи на преподаването е студентите да придобият знания и умения за комуникации в денталната практика.

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Целта на обучението е усвояване на психологични знания и умения за прилагане на холистичния подход при организиране на денталната помощ в съответстие със съвременните европейски стандарти за здравно обслужване. Придобитата психологична подготовка ще позволи на бъдещите лекари по дентална медицина да развият своята социалнопсихологична компетентност за общуване с пациенти, работа в екип и провеждане на денталните грижи.

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА:

1. Запознаване на студентите с основните психологични школи и техните виждания за развитието на психиката, както в норма така при патология; 
2. Даване на познания за особеностите в психологията на болния и поведението му по време на боледуване, които ще съдействат за по-доброто разбиране на пациента и определяне на подходящи подходи в организирането и провеждането на денталната помощ;
3. В преподаваето по медицинска психология сме направили характеристика на професията от гледна точка на дисциплината. В тази връзка запознаваме студентите със основните източници на стрес в денталната практика и методите за редукция на професионалния стрес;
4. Разглеждаме тревожността като основно състояние, една от основните пречки за достъп до медицинска помощ и особенно за достъп до дентална помощ. Задача на преподаването е изучаването на денталната фобия и методи за справянето с нея;
5. Провокиране на търсене и прилагане на социалнопсихологични подходи в общуването с персонал и пациенти, и организирането на работната среда.

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ: Текущ контрол, Семестриален изпит – зимна сесия