Доц. д-р Жанет Кирилова Николова, доктор

 

Трудов стаж:

 • От 2015г. е доцент към Катедрата по Консервативно зъболечение, ФДМ, София;
 • От 1990г. е преподавател към Катедрата по Консервативно зъболечение, ФДМ, София;    
 • От 1984г. ординатор към социални грижи гр. Кюстендил.

Образование:

 • През 2013 защитава докторска дисертация на тема “Глас-йономерни цименти като биоматериал за лечение на апроксимален кариес на дъвкателни зъби („сандвич“ обтурации)”;   
 • Две признати специалности по Обща Дентална Медицина и Терапевтична Стоматология -1988 и 1992 години;
 • Висше образование: Завършва ФДМ София през 1984 година с отличен успех;
 • Средно образование: Завършва Руска езикова гимназия в София.

Научна степен: „Доктор“ (2013)

Академични звания и длъжности:

 • От 2015 г. е доцент към Катедрата по Консервативно зъболечение, ФДМ, София;
 • От 2013 г. е с научна и образователна степен „доктор“;
 • От 1996 г. е главен асистент към Катедрата по Консервативно зъболечение, ФДМ, София;
 • От 1990 г. е преподавател към Катедрата по Консервативно зъболечение, ФДМ, София.

Преподавателска дейност:

 • Лекции и практически упражнения, практически и теоретични семестриални изпити, държавни изпити по Предклиника и Клиника на консервативното зъболечение на български и на английски език;
 • Разработване на тестове и клинични задачи за студентското обучение;
 • Член на комисия за държавни изпити по Консервативно зъболечение;
 • Ръководител на специализанти;
 • Член на комисия за Държавен изпит по специалността Оперативно зъболечение и ендодонтия;
 • Автор на учебно помагало „Практическо ръководство за студенти по дентална медицина. Част първа“ - 2023

Научна дейност:

 • Автор е на 5 монографии. „Зъбен кариес – биологични лечебни аспекти“ и „Глас-йономерни цименти и зъбния кариес“; Съавтор е в монографията: „Сложният свят на ендодонтията“. Автор и съавтор в над 90 статии в престижни чуждестранни списания и у нас;
 • Авторство и съавторство в над 70 доклада на международни и национални конгреси и конференции научни форуми. За което получава награда  на интернационална конференция 13-14.11.2023, Dubai, UAE Certificate of Felicitation;
 • Лектор  е на различни международни и национални научни форуми;
 • Ръководи научни проекти. За което получава награда на 07.11.2023 „SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS”  От Медицинска академия София;
 • Ръководител на успешно защитил докторант;
 • Рецензент на статии за български и международни списания, научно-изследователски проекти, дисертации;
 • Над 170 цитирания научните й разработки в чуждестранната и българската научна литература.

Членство в професионални организации:

 • Български зъболекарски съюз (БЗС), Българско научно дружество по дентална медицина (БНДДМ), Balkan Stomatologycal Society (BaSS).

Други дейности:

 • Делегат на конгреса на БЗС;
 • Делегат на Общото събрание на СРК на БЗС;
 • Член на Общото събрание на МУ-София; 
 • Редакционната комисия на сп.”Зъболекарски преглед”- „Дентална медицина”.

Интересиендодонтска анатомия и регенеративни терапии с растежни фактори; биомеханично отстраняване на дентиновия кариес; стъклено-йономерни цименти; дигитална дентална медицина.