Д-р Рая Георгиева Грозданова, доктор

 

Трудов стаж:

 • понастоящем – 6 години хоноруван асистент Катедра „Консервативно зъболечение“ ФДМ, София;
 • 6 години ординатор в ЦИДМ;
 • 4 години редовен докторант;
 • 17 години лекар по дентална медицина.    

Образование:

 • 2012г. – образователна и научна степен „доктор”; 
 • Специалност “Клинична дентална алергология”;
 • 2002г. – ФДМ - МУ-София;
 • 1996г. – Втора АЕГ „Томас Джеферсън“.

Научна степен: „Доктор“ (2012)

Академични звания и длъжности:

 • От 2012 г – образователна и научна степен „доктор” 

Научна дейност:

 • Съавторство в над 20 статии и 3 учебника;
 • Авторство и съавторство в над 40 научни форуми;
 • брой цитирания - 15.