Проф. д-р Радосвета Иванова Василева, доктор

 

Проф. Д-р Радосвета Василева е ангажирана във всички етапи на учебния, научния и ръководен процес в катедрата по Консервативно зъболечение като лектор, екзаминатор, научен ментор и мениджър. Член е на Българския Зъболекарски Съюз, на Българското научно дружество по дентална медицина, на Комисията по Денталните Материали на БЗС, на редакционната колегия на сп. „Дентална медицина”, на редакционната колегия на сп. „Проблеми на денталната медицина”. Членува в международни организации като: IADR, Dental Materials and Pulp Biology Groups, BaSS, ADEE. Проф. Василева е консултант и Opinion Leader за България на световно известни компании за дентални материали. Владее три езика- немски – отлично, английски на много добро ниво и руски на добро ниво.

Трудов стаж: 34 години

 • В момента - професор, ръководител на Катедра „Консервативно зъболечение“, Факултет по Дентална Медицина, София;
 • 2006-2014г. - доцент в Катедра „Консервативно зъболечение“, София;  
 • 2007-2011г. - доцент към Катедрата по консервативно зъболечение, детска дентална медицина и орална медицина във ФДМ, гр. Варна;
 • 1991-2006г. - асистент в Катедра „Консервативно зъболечение“;
 • 1988-1991г. - редовен аспирант във ФДМ, София;
 • 1984-1988г. - участъков стоматолог в гр. Враца.

Образование:

 • 2017-2018г. - магистър по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ към Факултета по Обществено здраве, Медицински университет, София;
 • 2005г. - Специалност „Обща стоматология“, Стоматологичен Факултет, София;   
 • 1995, 1998г. – следдипломна специализация по международна научна програма в Университета на гр. Регенсбург, Германия, ръководител проф. Г. Шмалц, участие в научни  експерименти в лабораториите на клиниката и изпитване на нови продукти – адхезивни системи;
 • 1992-1993г. – специализация по Терапевтична  стоматология, сега Оперативно зъболечение и ендодонтия, Стоматологичен Факултет, София;
 • 1991-1992г. – специализация в клиниката на Университета в Грац, Австрия - участие в научни експерименти с инлеи от КМ при проф. П. Щедтлер;
 • 1988-1991г. – редовен аспирант в Катедрата по терапевтична стоматология;
 • Висше образование - 1979-1984г. – студент в Стоматологичен факултет, Медицинска Академия – София, диплома с отличен успех;
 • 1974-1979г. – Езикова гимназия с преподаване на немски език „Гео Милев'“ гр. Добрич, дипломиране със  златен медал.

Научна степен: „Доктор“ (1991)

Академични звания и длъжности:

 • 2014 и в момента – Професор в Катедра по Консервативно зъболечение, ФДМ, МУ-София;
 • 2006-2011г.- Доцент в Катедра „Консервативно зъболечение“, София;
 • 2003г. и до сега: Член на Факултетния съвет на Факултет по Дентална Медицина, МУ-София;
 • 1991г. - ОНС „Доктор“. Тема на дисертационния труд: „Композиционни материали – лабораторни и клинични проучвания във връзка с употребата им при лечение на цервикалния кариес”;
 • 2004-2005г. – отговорник по качеството на преподаването в Катедрата по Консервативно зъболечение, МУ София;
 • 1996–2006г. – главен административен асистент;
 • 05.12.1996г. – главен асистент;
 • 10.12.1993г. – старши асистент.

Научна дейност:

 • Научни трудове общо - над 110;
 • Авторство - 32;
 • Съавторство - 78;
 • Авторство и съавторство в научни форуми - 11 самостоятелни и 55 в съавторство;
 • Монографии - 5 броя – 2 монографии в съавторство и 3 бр. учебни помагала – 2 самостоятелни и една в съавторство;
 • Цитирания в български списания, дисертации и книги - 97 за последните 5 години;
 • Брой цитирания - в чуждестранни списания - 59;
 • Цитирания в чуждестранни дисертации - 3;
 • Научни проекти – 12 бр.

Отличия:

 • Четири първи награди на международни конгреси със студентско участие.