Доц. д-р Иванка Веселинова Димитрова, доктор

 

Трудов стаж:

 • понастоящем –  доцент в катедра Консервативно зъболечение, ФДМ, София;
 • 32 годишен трудов стаж.

Образование:

 • 1990-1994 г. – аспирантура на тема: „Емайлова реминерализация - лабораторни и клинични изследвания“;
 • 1992-1993 г. - специалност „Обща стоматология“, Стоматологичен Факултет, Медицинска академия, София;
 • 1982-1987 г. - висше образование - специалност Стоматология, Стоматологичен Факултет, Медицинска академия, София;
 • 1979-1981 г. – специалност „Помощник фармацевт“, Полувисш Медицински Институт, София;
 • По време на следването в СФ придобива диплом за превод на медицинска литература на английски език;
 • 1979 г. – завършва средно образование. 

Научна степен: „Доктор“ 1994г.

Академични звания и длъжности:

 • от 2012 г. и понастоящем – доцент в катедра Консервативно зъболечение, ФДМ

Научна дейност:

 • Авторство 37 броя;
 • Съавторство 16 броя;
 • Авторство и съавторство в научни форуми;
 • брой цитирания 70 броя;
 • Ръководител на проект на тема „Въздействие на симулирани тъканни течности върху микротвърдостта на калциево-силикатните цименти“.