Д-р Янета Кузманова Иванова, доктор

 

Трудов стаж:

  • понастоящем –  доктор в Катедра Консервативно зъболечение ФДМ, София;
  • 27 г. трудов стаж.  

Образование:

  • 2019г. - образователна и научна степен „Доктор”; 
  • 1993г. - специалност „Обща дентална медицина”;
  • 1980-1985г. - висше образование - ФДМ при МУ – гр. София;
  • 1976-1980г. - средно образование - ЕСПУ – гр. Шумен.

Научна степен: „Доктор“ (2019)

Академични звания и длъжности:

  • Асистент в катедра „Консервативно зъболечение“, София.

Научна дейност:

  • Съавторство - статии на тема „Калциева –силикатни цименти и ендодонтски перфорации”;
  • Авторство и съавторство в научни форуми – доклади на ИМАБ;
  • брой цитирания - 26, в чуждестранни списания - 5.