Д-р Добрина Павлова Караяшева, доктор

 

Трудов стаж:

 • Понастоящем: 2019/2020 уч. година – преподавател (главен асистент, доктор) в Катедра Консервативно Зъболечение на ФДМ, МУ-София.

Образование:

 •  Образователна и научна степен „доктор” от 2015 г.;
 • Специалност „Оперативно зъболечение и Ендодонтия” от 2006 г.;
 • Специалност „Обща стоматалогия” от 2007 г.;
 • Висше образование – придобита диплома за Магистър по стоматология от 2002 г.;
 •  Висше образование – придобита диплома за Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт от 2017 г.;
 • Средно образование - придобита диплома от 1995 г.

 

Научна степен: „Доктор“ (2015 г.)

Академични звания и длъжности:

 • Асистент в Катедра Консервативно зъболечение на ФДМ, МУ – София от 2003 г.;
 • Гл. асистент в Катедра Консервативно зъболечение на ФДМ, МУ – София от 2016 г.;

Научна дейност:

 • Авторство и съавторство в над четиридесет публикации;
 • Авторство и съавторство в научни форуми в страната и чужбина – 33 бр.;
 • Брой цитирания в чуждестранни списания с импакт фактор – 10 бр.;
 • Брой цитирания в чуждестранни списания без импакт фактор – 29 бр.;
 • Брой цитирания в български трудове – 17 бр.

Отличия:

 • Награди от научни форуми със студентско участие.