Д-р Десислава Милчева Цанова-Тошева

 

Трудов стаж:

 • 2008 г. - до момента - редовен асистент в Катедра „Консервативно зъболечение“, ФДМ, София;
 • 2007 г. - понастоящем – практикуващ лекар по дентална медицина.

Образование:

 • 2014 г. - сертификат за ниво „В2“ за владеене на немски език към Гьоте Институт, София;
 • 2010-2013 г. - специализация „Оперативно зъболечение и ендодонтия“;
 • 2010г. - сертификат за  ниво „С1“ за владеене на медицински английски език към IH- Sofia;
 • 2001-2007 г. - висше образование – Факултет по Дентална Медицина, МУ - София;
 • 1995-2000 г. - средно образование – ПМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, профил биология, химия и английски език.

Академични звания и длъжности:

 • асистент в Катедра „Консервативно зъболечение“, ФДМ-София – от 2008г.

Научна дейност:

 • Съавтор на научни статии в български и чужди издания;
 • Участник в студентски кръжоци - 2;
 • Участник в 3 научни проекта: “Тъканен отговор спрямо пулпопокривни средства с биологична активност при директно покритие – експериментално изследване”, „Наноструктурни покрития с приложение в денталната медицина”, „Влияние на интраканалните медикаменти върху ендодонтската инфекция (ин витро изследване)”;
 • Участник в научни форуми с презентации. 

Награди и отличия:

 • Първа награда за орална презентация свързана с естетичната дентална медицина на студентска научна сесия, 2005г.;
 • Награда за постер презентация на тема: Formation and Structure of TIN/TIO2 Multilayer Coatings Deposited on Co-Cr Substrate”, 18th International workshop on Nanoscience and Nanotechnology, NANO'2016 18 November 2016 - 19 November 2016.