Доц. д-р Ангела Здравкова Гусийска, доктор

 

Трудов стаж:

 • понастоящем - доцент към Катедра “Консервативно зъболечение” ФДМ, МУ-София;
 • 2011г. - Гл. асистент към Катедра “Консервативно зъболечение” ФДМ, МУ-София;
 • 1998г. - Асистент към Катедра “Консервативно зъболечение” ФДМ, МУ-София.

Образование:

 • 2012г. - образователна и научна степен „доктор”;   
 • 2005г. - специалност „Обща дентална медицина”;
 • 2003г. - специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия”;
 • 1997г. - заършва висшето си образование - магистър по дентална медицина;
 • 1991г. - завършва средното си образование.

Научна степен: „Доктор“ (2012г.)

Академични звания и длъжности:

 • от 2017г. и понастоящем – Доцент към Катедра “Консервативно зъболечение” ФДМ, МУ-София.

Научна дейност:

 • Автор на книга “Ендодонтски подходи при лечението на хронични периапикални лезии“;
 • Автор на книга “Предизвикателства в съвременната ендонтска практика“;
 • Съавторство в книга “Endodontics - from theory to practice“;
 • Автор на повече от 50 научни статии в реферирани списания, участие в над 40 научни форуми у нас и в чужбина;
 • брой цитирания - над 60 цитирания.