Академичен обмен на студенти от Факултета по Дентална медицина - София със Сеченовски университет – Москва

 

Въз основа на споразумение за сътрудничество и одобрени академични програми между Медицински университет - София и Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“, Русия, четирима студенти от Факултета по Дентална медицина проведоха десетдневен летен стаж в Института по стоматология в Москва.

По време на стажа нашите студенти се запознаха с материалната база и учебния процес в отделните катедри на Института по стоматология.

На стажантите беше предоставена възможността да изберат предпочитана от тях област на обучение. Един от тях избра оралната хирургия, а останалите трима работиха в катедрите по терапевтична и детска стоматология.

Нашите студентите участваха в семинари, апробации на научни теми, асистиране при лечение на пациенти, обсъждане на клинични случаи, анализ на СВСТ изображения.

В рамките на академичния обмен, на 01.10.2021 г. във Факултета по Дентална медицина - София се очакват 10 студенти от Сеченовския и Самарския държавни медицински университети.